หรือคุณหมายถึง encompaß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encompass

EH0 N K AH1 M P AH0 S   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encompass-, *encompass*, encompas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encompass[VT] รวมเข้าไว้ทั้งหมด, Syn. contain, include
encompass[VT] ล้อมรอบ, Syn. encircle, envelop, surround
encompass with[PHRV] ล้อมรอบด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย, โอบล้อมด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encompass(เอนคัม'เพิส) vt. ล้อมรอบ,ตีวง,เวียนรอบ,ปิด,ผนึก,รวมทั้ง,บรรลุผล., See also: encompassment n. ดูencompass, Syn. surround

English-Thai: Nontri Dictionary
encompass(vt) ล้อมวง,ห้อมล้อม,ตีวง,รวมไว้,ปิดผนึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
It's this entirely separate world and you encompass most of it.เป็นโลกที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง แล้วนายก็ครองพื้นที่เกือบทั้งหมด Primer (2004)
Preliminary histological analysis shows that the victims were of both sexes, encompassing Mongoloid, Negroid and Caucasoid features and ranging in age from the late teens to the early 70s.การวิเคราะห์เบื้องต้นทาง ประวัติศาสตร์พบว่า เหยื่อมีทั้งสองเพศ ประกอบด้วยเชื้่อสายผิวเหลือง ผิวดำ และผิวขาว Harbingers in a Fountain (2009)
Families encompass... all manner and shape.ทุกครอบครัวรวมเข้าด้วยกัน... . ทุกจำพวก ทุกประเภท Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Physics encompasses the entire universe.ไม่มีฟิสิกส์แบบนั้นหรอก The Gorilla Experiment (2009)
Most witches align themselves with the Wiccans, but witchcraft is an extremely heterogeneous subject which encompasses the dark arts like evil spells, sacrifices...แม่มดล้วนถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทเดียวกับพวก ศาสตร์นอกรีต แต่ศาสตร์แม่มดมีลักษณะที่แตกต่าง ออกไปอย่างสิ้นเชิง ที่หมายรวมถึงเรื่องศาสตร์มืด The Witch in the Wardrobe (2010)
And so we basically have to describe to the computer all the kind of overall aspects that we think, you know, encompass humanity.ในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ ฮิตวิดีโอเกม "เดอะซิมส์" อัจฉริยะซอฟต์แวร์นี้สร้างโลก Is There a Creator? (2010)
He's an original. We don't know what all that encompasses.เขาเป็นพวกดั่งเดิม เราไม่ได้รู้ทั้งหมด The Dinner Party (2011)
- We encompass all needs.เราให้ทุกความต้องการ Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
and there's no apology in the world that encompasses all the reasons that I'm wrong for you.และจะไม่มีคำขอโทษใดๆในโลกนี้ ที่จะรวมทุกเหตุผลที่ฉันไม่เหมาะกับเธอ Graduation (2013)
Why? Hooke's insatiable curiosity encompassed absolutely everything.อยากรู้มักมากฮุคห้อมล้อมทุกอย่าง When Knowledge Conquered Fear (2014)
Who we are and why we are here can only be glimpsed by piecing together something of the full picture, which must encompass eons of time... millions of species... and a multitude of worlds.เราคือใครและทำไมเราอยู่ที่นี่ เท่านั้นที่สามารถมองเห็น โดยปะติดปะต่อบางสิ่งบาง อย่างของภาพเต็ม ซึ่งจะต้องครอบคลุมมหายุคของเวลา The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encompassThe optimal formula which would encompass all these factors has not been proposed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวดล้อม[V] surround, See also: encompass, Syn. โอบล้อม, ห้อมล้อม, โอบ
หมายรวม[V] encompass, See also: include, Syn. รวมถึง, รวมทั้ง, Ant. ยกเว้น, Example: การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หมายรวม[V] encompass, See also: include, Syn. รวมถึง, รวมทั้ง, Ant. ยกเว้น, Example: การแก้ไขปัญหาสุขภาพ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ทุกคนนั้นหมายรวมประชาชน องค์กรท้องถิ่น, บุคคลากรภาครัฐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround   FR: entourer ; se grouper autour
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications   
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre
แวดล้อม[v.] (waētløm) EN: surround ; encompass ; be encompassed   FR: environner ; entourer
แวดล้อมด้วย[v.] (waētløm dūay) EN: be encompassed by   FR: être entouré de ; être environné par

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCOMPASS    EH0 N K AH1 M P AH0 S
ENCOMPASSED    EH0 N K AH1 M P AH0 S T
ENCOMPASSES    EH0 N K AH1 M P AH0 S AH0 Z
ENCOMPASSING    EH0 N K AH1 M P AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encompass    (v) ˈɪnkˈʌmpəs (i1 n k uh1 m p @ s)
encompassed    (v) ˈɪnkˈʌmpəst (i1 n k uh1 m p @ s t)
encompasses    (v) ˈɪnkˈʌmpəsɪz (i1 n k uh1 m p @ s i z)
encompassing    (v) ˈɪnkˈʌmpəsɪŋ (i1 n k uh1 m p @ s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
高等部[こうとうぶ, koutoubu] (n) senior high school (esp. the senior high school section of a school that also encompasses other grades) [Add to Longdo]
整体[せいたい, seitai] (n,adj-no) Setai (manipulative therapy based on Chinese and Japanese traditions, and encompassing osteopathy, massage and chiropractic) [Add to Longdo]
年末年始[ねんまつねんし, nenmatsunenshi] (n) the New Year's holiday; the period encompassing the close of the old year and the start of the new year [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] (n,vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P) [Add to Longdo]
網羅的[もうらてき, mourateki] (adj-na) comprehensive; exhaustive; cyclopedic; encompassing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encompass
   v 1: include in scope; include as part of something broader;
      have as one's sphere or territory; "This group encompasses
      a wide range of people from different backgrounds"; "this
      should cover everyone in the group" [syn: {embrace},
      {encompass}, {comprehend}, {cover}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top