ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encomium

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encomium-, *encomium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encomium[N] คำสรรเสริญ, See also: คำยกย่อง, Syn. compliment, eulogy, panegyric

English-Thai: Nontri Dictionary
encomium(n) คำเยินยอ,คำยกย่องสรรเสริญ,การสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encomiumบทสรรเสริญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encomium    (n) ˈɪnkˈoumɪəʴm (i1 n k ou1 m i@ m)
encomiums    (n) ˈɪnkˈoumɪəʴmz (i1 n k ou1 m i@ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
賞辞[しょうじ, shouji] (n) words of praise; encomium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encomium
      n 1: a formal expression of praise [syn: {encomium}, {eulogy},
           {panegyric}, {paean}, {pean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top