ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encode

EH0 N K OW1 D   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encode-, *encode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encode[VT] เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, Syn. encipher, encrypt, Ant. decode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encodeเข้ารหัสหมายถึง การแปลงข้อมูลเป็นรหัส เช่น ตัวเลข 2 จะเข้ารหัสบีซีดี (BCD) เป็นเลขฐานสอง 0010 เป็นต้น
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encodeเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encodeเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encoderตัวเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encoderตัวเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encode1. การเข้ารหัส 2. การลงรหัส
การเข้ารหัส เช่น เข้ารหัสลับข้อมูลสำหรับใช้ส่งในระบบโทรคมนาคม ในกรณนี้มีความหมายเหมือนกัน encryt การลงรหัส คือ การเปลียนรูปแบบของข้อมูลจากแบบหนึ่งเป็ีนอีกแบบหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
encode (vt ) Accounting. ทำการบันทึก บันทึกข้อมูล
See also: S. Record,Save, R. Record

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Encoder KandiEncoder Kandi Episode #1.8 (2006)
Encoder cool_dramaEncoder cool_drama Episode #1.9 (2006)
Those pictures you saw were encoded with secrets.ภาพพวกนั้นเป็นข้อมูลลับที่เข้ารหัสไว้ Pilot (2007)
You even aced the last section-- encoded images.แต่พาร์ตสุดท้ายก็ได้เต็ม ถอดรหัสภาพ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Encoder scarlett0512Encoder scarlett0512 If in Love... Like Them (2007)
Encoder doggieusa\i1}Encoder doggieusa Flowers for My Life (2007)
Playfair ciphers encode letters in pairs. This could prove his story.ใช่ รหัสเป็นแบบอักษรคู่ นี่จะยืนยันเรื่องของเขาได้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Agent Larkin has learned that Fulcrum hired Von Hayes, a wealthy software magnet, to decrypt the chip and deliver the encoded information back to them.เอเจนท์ ลาร์กิน รู้มาว่า ฟัลครั่ม ได้ว่าจ้าง วอน เฮย์ เจ้าพ่อซอฟท์แวร์ เพื่อถอดรหัส ชิป และดึงข้อมูลให้พวกเค้า Chuck Versus the Break-Up (2008)
Satellites picked up an encoded communication signal from the group that attacked us.ดาวเทียมได้จับการเข้ารหัสสัญญาสืีอสารจากกลุ่มที่ต่อต้านเรา Odyssey (2008)
The CIA designed it to implant intelligence directly into agents through encoded images.CIA ได้ออกแบบมันมา เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดทุกอย่างโดยตรงกับสายลับ ผ่านรหัสภาพพวกนี้ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Chevron one encoded.รหัส หมายเลขหนึ่ง เข้าที่ Air: Part 1 (2009)
Chevron six encoded.รหัสที่ 6 เชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encodeIs it true that the iTunes' MP3 encoder has poor sound quality?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ารหัส[V] encoded, Syn. ใส่รหัส, Ant. ถอดรหัส, Example: พวกสายลับกำลังเข้ารหัสเอกสารสำคัญอยู่, Thai definition: เปลี่ยนข้อความหรือเครื่องหมายธรรมดา ให้เป็นข้อความหรือเครื่องหมายลับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ารหัส[v.] (khao rahat) EN: encode   FR: coder ; encoder

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCODE    EH0 N K OW1 D
ENCODED    EH0 N K OW1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encode    (v) ˈɪnkˈoud (i1 n k ou1 d)
encoded    (v) ˈɪnkˈoudɪd (i1 n k ou1 d i d)
encodes    (v) ˈɪnkˈoudz (i1 n k ou1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンコーダ;エンコーダー[, enko-da ; enko-da-] (n) {comp} encoder [Add to Longdo]
エンコード[, enko-do] (n) encode [Add to Longdo]
ユーユーエンコード[, yu-yu-enko-do] (n) {comp} uuencode [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] (n) {comp} original encoded information types indication [Add to Longdo]
符号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] (n) {comp} Encoded Information Type; EIT [Add to Longdo]
符号器[ふごうき, fugouki] (n) encoder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
符号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] Encoded Information Type, EIT [Add to Longdo]
符号器[ふごうき, fugouki] encoder [Add to Longdo]
ユーユーエンコード[ゆーゆーえんこーど, yu-yu-enko-do] uuencode [Add to Longdo]
エンコード[えんこーど, enko-do] encode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encode
      v 1: convert information into code; "encode pictures digitally"
           [ant: {decipher}, {decode}, {decrypt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top