ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enclosure

EH0 N K L OW1 ZH ER0   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enclosure-, *enclosure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enclosure[N] การปิด, See also: การล้อมรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enclosure(เอนโคล'เซอะ) n. การปิด,การล้อมรอบ,การสอดใส

English-Thai: Nontri Dictionary
enclosure(n) การปิดล้อม,สิ่งที่สอดไว้,สิ่งที่แนบมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enclosureการกั้นรั้วล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enclosure wallผนังปิดล้อม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enclosureเส้นทะเลสาบ(ของลายนื้วมือ) [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ The Corporation (2003)
With deregulation privatization free trade what we're seeing is yet another enclosure and if you like private taking of the commons.ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า การลดข้อบังคับ การแปรรูป การค้าเสรี (เอเลน เบอร์นาร์ด ผู้อำนวยการบริหาร โครงการสหภาพแรงงาน, ฮาร์วาร์ด) ทั้งหมดนี้คือการล้อมเขตที่ดินในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า การยึดสมบัติส่วนรวมมาเป็นของส่วนบุคคล The Corporation (2003)
White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures, I'm telling you this could be the San Diego zoo.หาดทรายขาว, สภาวะแวดล้อมธรรมชาติจำลองที่น่าทึ่ง รั้วล้อมรอบเปิดกว้าง ฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ซานดิเอโก้ Madagascar (2005)
He built the enclosures that set the standards for modern zoos all across America.เขาสร้างเปลือกที่กำหนดมาตรฐาน สำหรับสวนสัตว์ที่ทันสมัย? ทั่วอเมริกา We Bought a Zoo (2011)
A weak enclosure between the jaguars and the tigers.กรงที่อ่อนแอระหว่างจากัวร์และเสือ We Bought a Zoo (2011)
Look, they're not called cages, they're called enclosures.ดูพวกเขาไม่ได้เรียกว่ากรงที่พวกเขากำลังเรียกว่าเปลือก We Bought a Zoo (2011)
You are gonna love your new enclosure.ท่านอยู่ที่จะรักกรงใหม่ของคุณ We Bought a Zoo (2011)
All right, so Rosie and I'll go to the tiger enclosure and give them some water.BENJAMIN: ทั้งหมดขวาดังนั้น Rosie และฉันจะ ไปที่กรงเสือและให้พวกเขาน้ำบางส่วน We Bought a Zoo (2011)
You know, actually, quite a lot's been written about the innovative design of these enclosures built by Peter MacCready.คุณจะรู้ว่าจริง ค่อนข้างมากที่ถูกเขียนเกี่ยวกับ นวัตกรรมการออกแบบของเปลือกเหล่านี้ We Bought a Zoo (2011)
I want to make his enclosure bigger.ฉันต้องการที่จะทำกรงของเขาใหญ่ We Bought a Zoo (2011)
I mean, we've gotta get him into the enclosure.ผมหมายถึงเราได้ gotta รับเขาเข้าไปในกรง We Bought a Zoo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enclosureThe point about enclosure is that the configuration of ethnic groups must be clearly described.
enclosureThere are many kinds of animals inside this enclosure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงขัง[N] cage, See also: enclosure, pen, pound, coop, Syn. กรง, Example: เด็กน้อยจับกระต่ายสีขาวตัวนั้นออกจากกรงขัง แล้วใช้เชือกผูกคอวิ่งไล่จับมันเล่นไปรอบๆ บริเวณสนามหญ้า, Thai definition: กรงสำหรับใช้ขังสัตว์
สังเวียน[N] pen, See also: enclosure, Syn. คอก, วงล้อม, Example: ไม่รู้ว่าแกแช่อยู่ที่สังเวียนตั้งแต่เช้ายันเย็นได้ยังไง, Count unit: สังเวียน, Thai definition: คอกหรือวงล้อมสำหรับชนไก่เป็นต้น
ชะวาก[N] enclosure approached by a tortuous entrance, Example: เรือแล่นเข้าไปใกล้ๆ ที่ชะวากปากทะเล, Thai definition: ช่องที่เวิ้งว้างเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแนบ[n. exp.] (bai naēp) EN: enclosure   
เอกสารแนบ[n. exp.] (ēkkasān naēp) EN: enclosures   
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naēp prakøp) EN: enclosed documents ; enclosures   
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
ผนัง[n.] (phanang) EN: wall (interior ~) ; partition ; screen ; enclosure   FR: mur (intérieur) [m] ; cloison [f]
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle   FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]
สังเวียน[n.] (sangwīen) EN: pen ; enclosure ; arena ; field ; ring   FR: cockpit [m] ; arène [f] ; ring [m]
สิ่งที่แนบมาด้วย[n. exp.] (sing thī naēp mā dūay) EN: enclosure   
ต้อนเข้าคอก[v. exp.] (tøn khao khøk) EN: drive into an enclosure   
ต้อนวัวเข้าคอก[v. exp.] (tøn wūa khao khøk) EN: drive cows into an enclosure   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCLOSURE    EH0 N K L OW1 ZH ER0
ENCLOSURE    AH0 N K L OW1 ZH ER0
ENCLOSURES    AH0 N K L OW1 ZH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enclosure    (n) ˈɪnklˈouʒər (i1 n k l ou1 zh @ r)
enclosures    (n) ˈɪnklˈouʒəz (i1 n k l ou1 zh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] enclosure; attachment (email); appendix, #10,769 [Add to Longdo]
围墙[wéi qiáng, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] enclosure, #11,902 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, ] enclosure, #45,945 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] enclosure, dike, embankment, #111,961 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlage {f} (im Brief); Briefanlage {f}; Anhang {m}; Beilage {f} | Anlagen {pl}; Briefanlagen {pl}; Anhäge {pl}; Beilagen {pl}enclosure | enclosures [Add to Longdo]
Umzäunung {f} | Umzäunungen {pl}enclosure | enclosures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンクロージャー;エンクロージュア[, enkuro-ja-; enkuro-jua] (n) enclosure [Add to Longdo]
キャビネットの筺体[キャビネットのきょうたい, kyabinetto nokyoutai] (n) {comp} cabinet enclosure [Add to Longdo]
キャビネット筺体[キャビネットきょうたい, kyabinetto kyoutai] (n) {comp} cabinet enclosure [Add to Longdo]
囲い[かこい, kakoi] (n) enclosure; paling; storage; (P) [Add to Longdo]
囲いに入れる[かこいにいれる, kakoiniireru] (exp,v1) to place in an enclosure [Add to Longdo]
囲い込み[かこいこみ, kakoikomi] (n) enclosure [Add to Longdo]
囲み[かこみ, kakomi] (n) (1) enclosure; box; (2) (See 囲みを破る) siege; (P) [Add to Longdo]
囲壁[いへき, iheki] (n,adj-no) enclosure; casing; surrounding wall [Add to Longdo]
囲繞;囲にょう[いじょう(囲繞);いにょう, ijou ( i jou ); inyou] (n,vs) surrounding; enclosure [Add to Longdo]
一郭;一廓[いっかく, ikkaku] (n) one block; enclosure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enclosure
   n 1: a structure consisting of an area that has been enclosed
      for some purpose
   2: the act of enclosing something inside something else [syn:
     {enclosure}, {enclosing}, {envelopment}, {inclosure}]
   3: a naturally enclosed space [syn: {enclosure}, {natural
     enclosure}]
   4: something (usually a supporting document) that is enclosed in
     an envelope with a covering letter [syn: {enclosure},
     {inclosure}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 encl.
 
 1. (kıs.) enclosed, enclosure.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top