ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enclose

EH0 N K L OW1 Z   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enclose-, *enclose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enclose[VT] สร้างรั้วล้อม, See also: สร้างกำแพงล้อมรอบ, Syn. encircle, surround
enclose[VT] ห่อหุ้ม, Syn. include, insert, wrap up
enclose[VT] โอบรอบ, See also: โอบล้อม, Syn. contain, hold
enclose in[PHRV] ปิดล้อมอยู่ใน, See also: ขังอยู่ใน
enclose in[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose with[PHRV] รวมอยู่ใน (จดหมาย, ห่อของ), See also: ปิดล้อมด้วย, ล้อมรอบด้วย
enclose with[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose within[PHRV] แนบมาพร้อมกับ, Syn. enclose in
enclose within[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enclose(เอนโคลซ') vt. ปิด,ล้อมรอบ,สอดใส่ไว้,มีอยู่ใน,ประกอบด้วย., See also: enclosable adj. ดูenclose, Syn. inclose.

English-Thai: Nontri Dictionary
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What he means is that you're afraid of enclosed areas.สิ่งที่เขาหมายถึงคือคุณกลัวของพื้นที่ปิดล้อม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
"Afraid of enclosed areas. ""กลัวพื้นที่ปิดล้อม". Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Anticipating the enclosed bids will meet with your approval.ถ้าใบประมูลงานของผมผ่าน... Schindler's List (1993)
He had a little garden down at the bottom enclosed in glass, like a greenhouse.เขามีสวนเล็ก ๆ ลงที่ด้านล่างที่แนบมาในแก้วเหมือนเรือนกระจก Pulp Fiction (1994)
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ". The Shawshank Redemption (1994)
"of whom I enclose a list according to his information.""เพื่อคนซึ่งพี่ได้ให้รายชื่อ ตามรายละเอียดของเขา" Episode #1.6 (1995)
Please sign the enclosed divorce papers and send them to my lawyer.โปรดเซ็นต์ใบหย่าที่แนบมา และส่งกลับมาให้ทนายของฉันด้วย Seven Years in Tibet (1997)
From Sea haven, enclosed in the largest studio ever constructed. -นำเสนอท่านจากเกาะซีเฮฟเว่น ในสตูดิโอขนาดใหญ่โตที่สุด The Truman Show (1998)
like the perimeter fence that encloses our towns in a wall of protective steel, and surrounds other towns right across this great land.เหมือนเป็นรั้วล้อมรอบเมืองเราเอาไว้ ด้วยกำแพงเหล็ก และล้อมรอบเมืองอื่น ที่ข้ามผ่านเมืองสุดยอดแห่งนี้ด้วย Fido (2006)
Enclosed is a bill I've created for you in memory of our time togetherที่แนบมาคือ บิลล์ที่ฉันเขียนให้คุณ สำหรับความทรงจำระหว่างเรา My Blueberry Nights (2007)
We've enclosed back stories, references, and money, okay?ทำให้ทั้งโรงเรียนขาดอากาศหายใจ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Dear Avis, enclosed is part of our cookbook from the chapter on sauces.ถึงเอวิส ในนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือทำอาหารของเรา บทที่เกี่ยวกับซอส Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encloseEnclosed is a copy of the bank transfer receipt.
encloseEnclosed is our company profile.
encloseEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
encloseHer house is enclosed with a white fence.
encloseHis letter enclosed a picture.
encloseI have enclosed your order form.
encloseIn accordance with your request, I enclose a picture of myself.
encloseI would like to order one coffee machine (Model 25-A) and have enclosed your order form.
encloseShe sent me the enclosed check.
encloseThe site of the condominium is enclosed with stakes.
encloseWith regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่ม[V] cover, See also: enclose, wrap, clothe, blanket, Syn. คลุม, Example: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย, Thai definition: เอาผ้าคลุมตัว
แวดล้อม[V] surround, See also: enclose, encircle, encompass, hem in, envelop, Example: วิวตรงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ำได้อย่างชัดเจน, Thai definition: อยู่โดยรอบ, เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ
แนบ[V] enclose, See also: inclose, Example: ในซองจดหมายซองนั้นมีเงินแนบไปด้วยเป็นจำนวน 1,000 บาท, Thai definition: ติดไปด้วย
แนบติด[V] attach, See also: enclose, add, affix, Thai definition: เอาติดไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naēp prakøp) EN: enclosed documents ; enclosures   
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket   FR: couvrir ; envelopper
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose   FR: entourer ; mettre autour
ล้อม[v.] (løm) EN: besiege ; surround ; encircle ; enclose   FR: encercler ; entourer ; assiéger
ล้อมรอบ[v.] (lømrøp) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around   FR: encercler ; entourer ; ceindre
แนบ[v.] (naēp) EN: enclose ; inclose   FR: inclure
แนบประกอบ[adj.] (naēp prakøp) EN: enclosed   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCLOSE    EH0 N K L OW1 Z
ENCLOSED    EH0 N K L OW1 Z D
ENCLOSED    AH0 N K L OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enclose    (v) ˈɪnklˈouz (i1 n k l ou1 z)
enclosed    (v) ˈɪnklˈouzd (i1 n k l ou1 z d)
encloses    (v) ˈɪnklˈouzɪz (i1 n k l ou1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] enclose; include, #21,692 [Add to Longdo]
封入[fēng rù, ㄈㄥ ㄖㄨˋ, ] enclose [Add to Longdo]
附寄[fù jì, ㄈㄨˋ ㄐㄧˋ, ] enclose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral [Add to Longdo]
囲う[かこう, kakou] (v5u,vt) to enclose; (P) [Add to Longdo]
円で囲む[まるでかこむ, marudekakomu] (v5m) to enclose (a word) with a circle [Add to Longdo]
廓;郭;曲輪[くるわ;かく(廓;郭), kuruwa ; kaku ( kaku ; kaku )] (n) (1) district; quarter; (2) enclosure; area enclosed by earthwork; (3) red-light district [Add to Longdo]
丸付数字;丸付き数字[まるつきすうじ, marutsukisuuji] (n) number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
[かまえ, kamae] (n) (e.g. 凶, 閉) kanji enclosure type radical (must enclose at least two sides of the kanji) [Add to Longdo]
行灯;行燈(oK)[あんどん;あんどう, andon ; andou] (n) fixed paper-enclosed lantern; paper-covered wooden stand housing an (oil) lamp [Add to Longdo]
取り巻く(P);取巻く;取りまく[とりまく, torimaku] (v5k,vt) to surround; to circle; to enclose; (P) [Add to Longdo]
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out [Add to Longdo]
袋棚[ふくろだな, fukurodana] (n) (1) tea ceremony stand with an enclosed shelf (invented by Takeno Jouou); (2) (See 袋戸棚) small cupboard or closed shelf on the side of a tokonoma [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enclose
   v 1: enclose or enfold completely with or as if with a covering;
      "Fog enveloped the house" [syn: {envelop}, {enfold},
      {enwrap}, {wrap}, {enclose}]
   2: close in; darkness enclosed him" [syn: {enclose}, {hold in},
     {confine}]
   3: surround completely; "Darkness enclosed him"; "They closed in
     the porch with a fence" [syn: {enclose}, {close in},
     {inclose}, {shut in}]
   4: introduce; "Insert your ticket here" [syn: {insert},
     {enclose}, {inclose}, {stick in}, {put in}, {introduce}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top