ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encirclement

EH0 N S ER1 K AH0 L M AH0 N T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encirclement-, *encirclement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encirclement[N] การล้อมวง, See also: การล้อมรอบ, Syn. enclosure

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encirclementการโอบล้อม, การตีวงล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงล้อม[N] encirclement, Example: ผมรู้สึกว่า ตัวเองเหมือนตกอยู่ในวงล้อมของสัตว์ร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงล้อม[n.] (wongløm) EN: encirclement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCIRCLEMENT    EH0 N S ER1 K AH0 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encirclement    (n) ˈɪnsˈɜːʳklmənt (i1 n s @@1 k l m @ n t)
encirclements    (n) ˈɪnsˈɜːʳklmənts (i1 n s @@1 k l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umzingelung {f} | Umzingelungen {pl}encirclement | encirclements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) [Add to Longdo]
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encirclement
      n 1: a war measure that isolates some area of importance to the
           enemy [syn: {blockade}, {encirclement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top