ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encipher

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encipher-, *encipher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encipher[VT] เปลี่ยน (ข้อมูลข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, See also: ทำ (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, Syn. encode, encrypt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encipher(เอนไซ'เฟอะ) vt. เปลี่ยนเป็นรหัส,ทำเป็นรหัส., See also: encipherer n. ดูencipher encipherment n. ดูencipher

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
THAT DON'T APPEAR ENCIPHERED. THE REAL MESSAGE WOULD BE HIDING IN PLAIN SIGHT.วิเคราะห์เหยื่อในเมืองเล็กๆ นี่เซ็งชะมัด The Angel Maker (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンク暗号化[リンクあんごうか, rinku angouka] (n) {comp} link-by-link encipherment [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] (n) {comp} end-to-end encipherment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンク暗号化[リンクあんごうか, rinku angouka] link-by-link encipherment [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] encipherment [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] end-to-end encipherment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encipher
   v 1: convert ordinary language into code; "We should encode the
      message for security reasons" [syn: {code}, {encipher},
      {cipher}, {cypher}, {encrypt}, {inscribe}, {write in code}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top