หรือคุณหมายถึง enchantreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchantress

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchantress-, *enchantress*, enchantres
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enchantressn. ผู้หญิงทำให้คนลุ่มหลง,หญิงที่มีเสน่ห์,แม่มด

English-Thai: Nontri Dictionary
enchantress(n) หญิงเจ้าเสน่ห์,แม่มด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know Gwen. She's my maidservant, not an enchantress.หม่อมฉันรู้จักกเวนดี เธอเป็นหญิงรับใช้ของหม่อมฉันเธอไม่ใช่แม่มด The Mark of Nimueh (2008)
Have you ever seen an enchantress?เจ้าเคยเห็นแม่มดงั้นรึ The Mark of Nimueh (2008)
This confirms my suspicions. I believe Morgause is an enchantress.สิ่งนี้สนับสนุนความคิดข้า ข้า\ เชื่อว่านางเป็นผู้ใช้เวทย์มนต์ The Sins of the Father (2009)
She's an enchantress. She tricked you.นางเป็นแม่มด นางหลอกท่าน The Sins of the Father (2009)
So they deserved it! You're an enchantress, they were humans. You were never meant to be together.ข้าอดทนต่อพวกมัน แต่พวกมันกลับ ไม่เห็นข้าอยู่ในสายตา The Sorcerer and the White Snake (2011)
Enchantress of all things possible. Use your imagination.แม่หญิงผู้ทรงเสน่ห์ของสรรพสิ่ง จงใช้จินตนาการของคุณ Big Sea (2011)
The enchantress.เอนแชนเตรส "เอนแชนเตรส หรือ ดรจูน มูน" Suicide Squad (2016)
Enchantress aka dr June moone she inhabits dr.Moone's body now."วิญญาณจากมิติอื่น อายุ 6373 ปี" "ความสามารถ: สิงร่าง ข้อจำกัดพลัง: Suicide Squad (2016)
Enchantressเอนแชนเตรส Suicide Squad (2016)
meet the enchantress.เชิญพบกับเอนแชนเตรส Suicide Squad (2016)
Enchantress.เอนแชนเตรส Suicide Squad (2016)
Enchantress.เอนแชนเตรส Suicide Squad (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchantress    (n) ˈɪntʃˈaːntrɪs (i1 n ch aa1 n t r i s)
enchantresses    (n) ˈɪntʃˈaːntrɪsɪz (i1 n ch aa1 n t r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zauberin {f} | Zauberinnen {pl}enchantress | enchantresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
妖女[ようじょ, youjo] (n) enchantress; vamp [Add to Longdo]
妖婦[ようふ, youfu] (n) enchantress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enchantress
   n 1: a woman who is considered to be dangerously seductive [syn:
      {enchantress}, {temptress}, {siren}, {Delilah}, {femme
      fatale}]
   2: a female sorcerer or magician [syn: {enchantress}, {witch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top