ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchanting

EH0 N CH AE1 N T IH0 NG   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchanting-, *enchanting*, enchant
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchanting[ADJ] ซึ่งมีเสน่ห์, See also: ซึ่งน่าหลงใหล, Syn. captivating, charming, delightful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enchantingadj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How enchanting.ชวนมองอะไรเช่นนี้ Anastasia (1997)
What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman. Anna and the King (1999)
You see that enchanting lady in green?เห็นผู้หญิงชุดสีเขียวที่น่าลุ่มหลงคนนั้นไหม? Memoirs of a Geisha (2005)
An enchanting oasis of tranquility in a quiet English hamlet just 40 minutes from exciting London.""โอเอซิสอันมีมนต์ขลัง ในหมู่บ้านเล็กๆ เงียบสงบ" "ห่างจากแสงสีนครลอนดอนแค่ 40 นาที" The Holiday (2006)
Enchanting?ดูน่ารัก Blair Waldorf Must Pie! (2007)
But even if you wore a sack, you'd be the most enchanting one there.แต่ถึงคุณจะสวมกระสอบ คุณก้ยังเปนคนที่สวยที่สุดอ The Princesses and the Frog (2011)
Sue, this is the talented and enchantingซูนี่คือครูสาวผู้มีความสามารถ และเจ้าเสน่ห์แห่ง The Spanish Teacher (2012)
This is enchanting.นี่คือเสน่ห์ The Invisible Woman (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหลงใหล[ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
ชวนมอง[ADJ] enchanting, See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant, Syn. น่ามอง, Example: กรุงเทพฯ เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ชวนมองสำหรับชาวต่างชาติอย่างเขา
คมสัน[ADJ] smart, See also: enchanting, graceful, handsome, good-looking, attractive, sharp-featured, Syn. คมคาย, คม, หล่อ, Example: เขามีรูปร่างสูงสง่าหน้าตาคมสันผิดกับพี่น้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCHANTING    EH0 N CH AE1 N T IH0 NG
ENCHANTING    EH0 N CH AE1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchanting    (v) ˈɪntʃˈaːntɪŋ (i1 n ch aa1 n t i ng)
enchantingly    (a) ˈɪntʃˈaːntɪŋliː (i1 n ch aa1 n t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妖娆[yāo rào, ㄧㄠ ㄖㄠˋ, / ] enchanting, #21,523 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman [Add to Longdo]
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy [Add to Longdo]
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting [Add to Longdo]
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring [Add to Longdo]
妙なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See 妙なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting [Add to Longdo]
妙なる調べ[たえなるしらべ, taenarushirabe] (n) enchanting melody; sweet tune [Add to Longdo]
妖花[ようか, youka] (n) enchantingly beautiful flower; bewitching beauty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enchanting
   adj 1: capturing interest as if by a spell; "bewitching smile";
       "Roosevelt was a captivating speaker"; "enchanting
       music"; "an enthralling book"; "antique papers of
       entrancing design"; "a fascinating woman" [syn:
       {bewitching}, {captivating}, {enchanting}, {enthralling},
       {entrancing}, {fascinating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top