ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchanted

EH0 N CH AE1 N T AH0 D   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchanted-, *enchanted*, enchant, enchante
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchanted[ADJ] รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, See also: เคลิ้ม, หลงใหล, Syn. captivated, charmed, delighted

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I was carried away by her, enchanted by her as everyone was.ผมเคยลุ่มหลงหล่อน ต้องมนตร์เสน่ห์ของหล่อนเหมือนกับคนอื่นๆ Rebecca (1940)
- I'm enchanted.- ยินดีที่ได้รู้จัก The Little Prince (1974)
I'm enchanted.ฉันหลงเสน่ห์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Enchanted. Thank you very much.หลงเสน่ห์ ขอบคุณมากครับ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Enchanted, huh?Enchanted, ฮะ? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He had a tin leg made, but then a witch enchanted his axe, and he kept on cutting off the other parts of his body until he was all made of tin.เขาเลยต้องทำขาด้วยสังกระสี แต่แม่มดใส่อาถันที่ขวานของเขา และเขาตัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนกลายเป็นสังกระสีทั้งหมด Return to Oz (1985)
- She vanished. Mombi enchanted her.- เธอถูกขังโดยมนต์ของแม่มดมอมบี้ Return to Oz (1985)
When the Nome King promised Mombi 30 beautiful heads if she kept Ozma a secret, she enchanted her into the mirror.กษัตริย์โนมตกลงว่าจะให้มอมบี้มีหัวของหญิงสาว 30 หัว ถ้าเธอเก็บเรื่องของ ออสมาเป็นความลับ เขาก็เลย ขังเธอไว้ในกระจก Return to Oz (1985)
And that is the legend of Hauptmann-Koenig's enchanted peasant girl.และนั่นก็เป็นตำนาน ของ โฮปต์แมนน์-โคนิก "สาวน้อยกลอยใจ" Mannequin: On the Move (1991)
What is all this enchanted-peasant-girl stuff?ตำนานที่เกี่ยวกับสาวน้อยกลอยใจเนี่ย มันยังไงเหรอ Mannequin: On the Move (1991)
The enchanted peasant girl has been in an accident!สาวน้อยกลอยใจนั่น กำลังแย่แล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Don't you ever touch the enchanted peasant girl.อย่ามาแตะต้องเธออีกนะ Mannequin: On the Move (1991)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enchantedHe is enchanted by the girl's beauty.
enchantedI was enchanted by the performance of the group.
enchantedI was enchanted with the music.
enchantedThe movie director was enchanted by Kate at first sight.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi pleūm) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on   FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCHANTED    EH0 N CH AE1 N T AH0 D
ENCHANTED    EH0 N CH AE1 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchanted    (v) ˈɪntʃˈaːntɪd (i1 n ch aa1 n t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, ] enchanted; fascinated; charmed, #37,754 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house [Add to Longdo]
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land [Add to Longdo]
仙窟[せんくつ, senkutsu] (n) enchanted cave [Add to Longdo]
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1,vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched [Add to Longdo]
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.) [Add to Longdo]
魅せられる[みせられる, miserareru] (v1) to be enchanted; to be charmed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enchanted
      adj 1: influenced as by charms or incantations [ant:
             {disenchanted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top