ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encephalon

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encephalon-, *encephalon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encephalon[N] สมองของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encephalonn. สมอง -pl. encephala

Japanese-English: EDICT Dictionary
間脳[かんのう, kannou] (n,adj-no) the interbrain; the diencephalon [Add to Longdo]
後脳[こうのう, kounou] (n) rhombencephalon; hindbrain [Add to Longdo]
視覚系[しかくけい, shikakukei] (n) visual system; ophthalmencephalon [Add to Longdo]
終脳[しゅうのう, shuunou] (n) telencephalon [Add to Longdo]
髄脳[ずいのう, zuinou] (n) myelencephalon [Add to Longdo]
前脳[ぜんのう, zennou] (n,adj-no) forebrain; prosencephalon [Add to Longdo]
端脳[たんのう, tannou] (n) (See 終脳) telencephalon [Add to Longdo]
中脳[ちゅうのう, chuunou] (n) midbrain; mesencephalon [Add to Longdo]
菱脳[りょうのう, ryounou] (n,adj-no) (See 後脳) rhombencephalon; hindbrain [Add to Longdo]
嗅脳[きゅうのう, kyuunou] (n) rhinencephalon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encephalon
   n 1: that part of the central nervous system that includes all
      the higher nervous centers; enclosed within the skull;
      continuous with the spinal cord [syn: {brain},
      {encephalon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top