ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encephalography

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encephalography-, *encephalography*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา encephalography มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *encephalography*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encephalographyn. การตรวจสมองด้วยการดูจากภาพเอกซเรย์., See also: encephalographic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pneumoencephalographyการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Air Encephalographyการใส่อากาศเข้าไป [การแพทย์]
Echoencephalographyการตรวจสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [การแพทย์]
Echoencephalographyการตรวจสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง,สมอง,การบันทึกคลื่นเสียงสะท้อน,สมอง,การตรวจคลื่นความถี่สูง [การแพทย์]
Electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง,สมอง,การบันทึกคลื่นไฟฟ้า,การตรวจคลื่นสมอง,ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,คลื่นสมอง [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elektroenzephalographie {f}; EEG {n} [med.]electroencephalography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encephalography
   n 1: roentgenography of the brain after spinal fluid has been
      replaced by a gas (usually oxygen); produces an
      encephalogram

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top