ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encephalitis

EH0 N S EH2 F AH0 L AY1 T AH0 S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encephalitis-, *encephalitis*, encephaliti
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encephalitis[N] ภาวะสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส, See also: การอักเสบของสมองโดยการติดเชื้อไวรัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encephalitis(เอนเซฟฟะไล'ทิส) n. สมองอักเสบ, See also: encephalitic adj. ดูencephalitis

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encephalitisสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encephalitisสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitisโรคสมองอักเสบ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบ,ไข้สมองอักเสบ,เอนเซฟาไลติส,สมองอักเสบ,การอักเสบของสมอง [การแพทย์]
Encephalitis of Dawson, Subacute Inclusionซับอคิวท์อินคลูชันเอนเซฟาไลติสของดอร์สัน [การแพทย์]
Encephalitis virusesไวรัสสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitis Virusesสมองอักเสบ,ไวรัส [การแพทย์]
Encephalitis, Acuteสมองอักเสบติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Encephalitis, Adenovirusสมองอักเสบจากเชื้ออะดีโนไวรัส [การแพทย์]
Encephalitis, Allergicสมองอักเสบจากภูมิแพ้ [การแพทย์]
Encephalitis, Arboviralสมองอักเสบ [การแพทย์]
Encephalitis, Arthropod-Borne Viralอาโธรปอด-บอร์นไวราลเอนเซฟาไลติส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dengue fever... and a nasty, nasty case of Japanese encephalitis.ไข้เลือดออก... และไข้สมองอักเสบร้ายแรง Two Minutes to Midnight (2010)
I mean, my best guess is that this was either meningitis or encephalitis and with encephalitis, we're in the dark a lot of the time.ผมหมายความว่า/N ถ้าให้ผมคาดเดา/มันน่าจะเป็นโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบหรือไม่ก็โรคไข้สมองอักเสบ และหากเป็นโรคไข้สมองอักเสบ/N สาเหตุของมันนั้นเรารู้น้อยมาก Contagion (2011)
- Herpes can cause encephalitis.- เริมสามารถทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ Contagion (2011)
Five dead, encephalitis.เสียชีวิต 5 ราย โรคสมองอักเสบ Contagion (2011)
I was reading that last summer they had an outbreak of enterovirus encephalitis.ฉันอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว/N การแพร่ระบาดของไวรัสไข้สมองอักเสบ Contagion (2011)
If we combine the dysosmia with the tunnel vision, the symptoms fit for western equine encephalitis.ถ้าเรารวมภาวะเสียการรับรู้กลิ่น กับอาการตาพร่า อาการตรงกับ western equine encephalitis (โรคไข้สมองอักเสบ) Fall from Grace (2011)
So, you discount the encephalitis he was suffering as a cause?แล้ว คุณไม่นับอาการสมองอักเสบว่าเป็นสาเหตุด้วยเหรอ Hassun (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCEPHALITIS    EH0 N S EH2 F AH0 L AY1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encephalitis    (n) ˌɛnkɛfəlˈaɪtɪs (e2 n k e f @ l ai1 t i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
ウイルス性脳炎[ウイルスせいのうえん, uirusu seinouen] (n) viral encephalitis [Add to Longdo]
亜急性硬化性全脳炎[あきゅうせいこうかせいぜんのうえん, akyuuseikoukaseizennouen] (n) (See SSPE) subacute sclerosing panencephalitis [Add to Longdo]
日本脳炎[にほんのうえん, nihonnouen] (n) Japanese encephalitis [Add to Longdo]
脳炎[のうえん, nouen] (n,adj-no) brain inflammation; encephalitis; nephritis; (P) [Add to Longdo]
流行性脳炎[りゅうこうせいのうえん, ryuukouseinouen] (n) epidemic encephalitis [Add to Longdo]
嗜眠性脳炎[しみんせいのうえん, shiminseinouen] (n) encephalitis lethargica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encephalitis
   n 1: inflammation of the brain usually caused by a virus;
      symptoms include headache and neck pain and drowsiness and
      nausea and fever (`phrenitis' is no longer in scientific
      use) [syn: {encephalitis}, {cephalitis}, {phrenitis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top