ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enceinte

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enceinte-, *enceinte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enceinte[N] กำแพงสำหรับป้องกัน, Syn. enclosure
enceinte[ADJ] ตั้งครรภ์ (คำทางการ), See also: ท้อง, Syn. pregnant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enceinte(เอนเซนทฺ') adj. ตั้งครรภ์,มีครรภ์ -n. กำแพง,เขตล้อมรอบ -pl. -ceintes

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริเวณวัด[n. prop.] (børiwēn wat) EN: temple ground   FR: enceinte d'un temple [f]
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng meūang) EN: city wall ; wall surrounding a city   FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m]
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone   FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
มีครรภ์[v. exp.] (mī khan) EN: be pregnant ; be in pregnancy   FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx)
มีท้อง[v. exp.] (mī thøng) EN: be pregnant   FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx)
ตั้งครรภ์[v. exp.] (tang khan) EN: be pregnant   FR: être enceinte

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enceinte
   adj 1: in an advanced stage of pregnancy; "was big with child";
       "was great with child" [syn: {big(p)}, {enceinte},
       {expectant}, {gravid}, {great(p)}, {large(p)},
       {heavy(p)}, {with child(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top