ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encaustic

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encaustic-, *encaustic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encaustic[N] การใช้สีละลายไปบนพื้นผิวของงานด้วยความร้อน โดยเฉพาะกระเบื้องเคลือบ
encaustic[ADJ] ซึ่งทำให้สีเทียนละลายไปบนพื้นผิวด้วยความร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encaustic painting; encausticการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encaustic; encaustic paintingการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encaustic    (j) ˈɛnkˈɔːstɪk (e1 n k oo1 s t i k)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encaustic
      n 1: a paint consisting of pigment mixed with melted beeswax; it
           is fixed with heat after application

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top