ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encasement

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encasement-, *encasement*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา encasement มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *encasement*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encasementn. การหุ้มห่อด้วยถุงหุ้ม,ถุงหุ้ม,สิ่งที่หุ้มห่อ., Syn. incasement

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอก[N] sheath, See also: ferrule, cover, encasement, case, Syn. ฝัก, ซอง, Thai definition: เครื่องที่ทำสำหรับสวมสิ่งของต่างๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umhüllung {f} | Umhüllungen {pl}encasement | encasements [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encasement
      n 1: the act of enclosing something in a case [syn:
           {encasement}, {incasement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top