ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encase

EH0 N K EY1 S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encase-, *encase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encase[VT] หุ้มอย่างมิดชิด, Syn. cover, encapsulate, enclose, sheathe
encase in[PHRV] ปิดด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encasevt. ใส่ในถุงหุ้ม, Syn. incase
encasementn. การหุ้มห่อด้วยถุงหุ้ม,ถุงหุ้ม,สิ่งที่หุ้มห่อ., Syn. incasement

English-Thai: Nontri Dictionary
encase(vt) ห่อไว้,หุ้มไว้,ใส่หีบ,ใส่กรอบใส่กลัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll encase the body in concrete, then bury it.เราก็จะใส่เขาลงในคอนกรีต แล้วก็ฝังซะ O Come, All Ye Faithful (2012)
In order to recreate what happened to the skull, we need to encase it in flesh.เราอยากจบเรื่องนี้ให้เร็ว มันยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร เท่าที่คุณเห็นนั่นเเหละ The Proof in the Pudding (2010)
It encases a whole bunch of this cable.มันควรจะถูกหุ้มรวมเป็นสายเดียว Bolt Action (2009)
- Encase a body in cement and it's preserved forever.ฝังศพไว้ในปูนซีเมนส์ และมันก็จะคงไว้ตลอดกาล Lost Boys (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCASE    EH0 N K EY1 S
ENCASED    EH0 N K EY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encase    (v) ˈɪnkˈɛɪs (i1 n k ei1 s)
encased    (v) ˈɪnkˈɛɪst (i1 n k ei1 s t)
encases    (v) ˈɪnkˈɛɪsɪz (i1 n k ei1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, ] encase the end with metal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
箱火鉢[はこひばち, hakohibachi] (n) brazier encased in a wooden box [Add to Longdo]
箱枕[はこまくら, hakomakura] (n) pillow encased in a box [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  encase
      v 1: enclose in, or as if in, a case; "my feet were encased in
           mud" [syn: {encase}, {incase}, {case}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top