ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encapsulate

EH0 N K AE1 P S AH0 L EY2 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encapsulate-, *encapsulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encapsulate[VT] ถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด, Syn. cover, encase, enclose, sheathe
encapsulate[VI] ถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด, Syn. cover, encase, enclose, sheathe
encapsulate[VT] สรุป, See also: เอาเฉพาะใจความสำคัญ, Syn. abridge, condense, epitomize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encapsulatevt.,vi. ใส่ในแคปซูล,หุ้มห่อในถุงหุ้ม, See also: encapsulation n. ดูencapsulate
encapsulated postscriptภาพที่เก็บไว้ด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ใช้ตัวย่อว่า EPS (อ่านว่า อีพีเอส) หมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ (PostScript) โปรแกรมประเภทนี้ใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจำมาก แต่มีลักษณะคมชัดกว่าภาพชนิดอื่น ราคาค่อนข้างแพง มักใช้นามสกุล (file type) ว่า EPS การสั่งพิมพ์ภาพประเภทนี้ ต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางชนิดเท่านั้นดู postscript ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encapsulated ice storage systemระบบสะสมน้ำแข็งในถุงพลาสติก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
encapsulated; encapsuled-มีถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encapsulatedมีแคปซูลหุ้ม,เปลือกหุ้ม [การแพทย์]
Encapsulated Formสภาพที่มีแคปซูลหุ้ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, encapsulated in polymer,เอ่อ โพลีเมอร์ที่ถูกห่อหุ้ม Size Matters (2014)
An identity encapsulated in four digits.ตัวตนที่อยู่ในเลขสี่หลัก T2 Trainspotting (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCAPSULATE    EH0 N K AE1 P S AH0 L EY2 T
ENCAPSULATED    EH0 N K AE1 P S AH0 L EY2 T AH0 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
密閉型[みっぺいがた, mippeigata] (n) {comp} encapsulated type [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
密閉型[みっぺいがた, mippeigata] encapsulated type [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encapsulate
   v 1: enclose in a capsule or other small container
   2: put in a short or concise form; reduce in volume; "capsulize
     the news" [syn: {encapsulate}, {capsule}, {capsulize},
     {capsulise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top