ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enamour

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enamour-, *enamour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enamour[VT] ทำให้หลงรัก, See also: ทำให้ลุ่มหลง, Syn. captivate, charm
enamour of[PHRV] รักอยู่กับ, See also: ตกหลุมรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enamour(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลุ่มหลง[N] enamouredness, See also: fascination, enchantment, Syn. ความหลงใหล, ความคลั่งไคล้, ความหลง, Example: ทศกัณฐ์มีความลุ่มหลงในตัวนางสีดาจึงใช้กำลังและอุบายลักพานางไปจากพระราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over   FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enamour    (v) ˈɪnˈæmər (i1 n a1 m @ r)
enamours    (v) ˈɪnˈæməz (i1 n a1 m @ z)
enamoured    (v) ˈɪnˈæməd (i1 n a1 m @ d)
enamouring    (v) ˈɪnˈæmərɪŋ (i1 n a1 m @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enamour
   v 1: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
      hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
      {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
      {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top