ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enamor

EH0 N AE1 M ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enamor-, *enamor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enamor[VT] ทำให้ลุ่มหลง (คำทางการ), See also: ทำให้หลงรัก, Syn. captivate, charm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enamor(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enamorHe is enamored of her beauty.
enamorHe was enamored of the girl.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุ่มหลง[v.] (lumlong) EN: be enamored of/with ; be infatuated with   FR: être fou de ; être amoureux fou
เสน่หา[v.] (sanēhā) EN: be enamored of ; love ; be infatuated with ; be addicted to   
ติดใจ[v.] (titjai) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of   
ต้องใจ[v. exp.] (tǿngjai) EN: please the mind ; be pleased with ; be enamored with   FR: plaire ; charmer
ตรึงตาตรึงใจ[v. exp.] (treung tā treung jai) EN: impress deeply ; be enamored with ; be pleased with   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENAMOR    EH0 N AE1 M ER0
ENAMORS    EH0 N AE1 M ER0 Z
ENAMORED    EH0 N AE1 M ER0 D
ENAMORING    EH0 N AE1 M ER0 IH0 NG

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enamor
   v 1: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
      hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
      {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
      {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top