ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enactment

EH0 N AE1 K T M AH0 N T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enactment-, *enactment*
English-Thai: Longdo Dictionary
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enactment[N] กฎหมาย, See also: พ.ร.บ., พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, Syn. law, legislation, regulation
enactment[N] การประกาศใช้เป็นกฎหมาย, See also: การบัญญัติ, การออกกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
enactment(n) การประกาศเป็นกฎหมาย,พระบรมราชโองการ,พระราชบัญญัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enactmentการตรากฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enactmentการตรากฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We think that the doomsday tableaus are an enactment of these keys.เราคิดว่าฉากการฆาตกรรม ของฆาตกรวันสิ้นโลก... ต่างก็รวมอยู่ในกุญแจที่ว่านี้ Just Let Go (2011)
It's fantasy enactment, ritual, fetishization, iconography.มันเป็นตราที่จินตนาการขึ้น เพื่อทำพิธีกรรมบางอย่าง เป็นเครื่องราง ที่แทนถึงบางสิ่ง The Long Bright Dark (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การออกกฎหมาย[N] legislation, See also: enactment, lawmaking, Syn. การบัญญัติกฎหมาย, Example: รัฐบาลยอมเปิดเวทีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
การตรากฎหมาย[N] enactment, See also: legislation, promulgation, edict, Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกฤษฎีกา, การออกพระราชกำหนด, Example: การตรากฎหมายต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะตุลาการ, Thai definition: การสร้างกฎหมายขึ้นใช้โดยวิธีการทางนิติบัญญัติ
การบัญญัติ[N] enactment, See also: legislation, constitution, establishment, Syn. การกำหนด, การตรา, Example: พระธรรมศาสตร์ใช้เป็นหลักในการบัญญัติกฎหมายในสมัยกรุงสุโขทัย, Thai definition: การตราหรือการกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย เช่น การบัญญัติศัพท์ การบัญญัติกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment   FR: attribution [f]
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle   FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎหมาย[n.] (kotmāi) EN: law ; legislation ; statute ; enactment ; rule ; act   FR: loi [f] ; droit [m] ; code [m] ; législation [f]
พระราชกำหนด[n.] (phrarātchakamnot) EN: royal act ; royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENACTMENT    EH0 N AE1 K T M AH0 N T
ENACTMENT    EH0 N AE1 K M AH0 N T
ENACTMENTS    EH2 N AE1 K T M AH0 N T S
ENACTMENTS    EH2 N AE1 K M AH0 N T S
ENACTMENTS    EH2 N AE1 K M AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enactment    (n) ˈɪnˈæktmənt (i1 n a1 k t m @ n t)
enactments    (n) ˈɪnˈæktmənts (i1 n a1 k t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) [Add to Longdo]
制定[せいてい, seitei] (n,vs) enactment; establishment; creation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enactment
   n 1: the passing of a law by a legislative body [syn:
      {enactment}, {passage}]
   2: a legal document codifying the result of deliberations of a
     committee or society or legislative body [syn: {act},
     {enactment}]
   3: acting the part of a character on stage; dramatically
     representing the character by speech and action and gesture
     [syn: {portrayal}, {characterization}, {enactment},
     {personation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top