ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enact

EH0 N AE1 K T   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enact-, *enact*
English-Thai: Longdo Dictionary
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enact[VT] ออกกฎหมาย, See also: ออกพระราชบัญญัติ, ออกพระราชกำหนด, Syn. decree, legislate, ordain
enactment[N] กฎหมาย, See also: พ.ร.บ., พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, พระราชกฤษฎีกา, กฎกระทรวง, Syn. law, legislation, regulation
enactment[N] การประกาศใช้เป็นกฎหมาย, See also: การบัญญัติ, การออกกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enact(เอนแนคทฺ') {enacted,enacting,enacts} vt. ประกาศใช้เป็นกฎหมาย,ประกาศใช้,แสดงออก,บัญญัติ, See also: enactable adj. ดูenact enactive adj. ดูenact enactory adj. ดูenact enactor n. ดูenact, Syn. decree,

English-Thai: Nontri Dictionary
enact(vt) ประกาศเป็นกฎหมาย,แสดงบทบาท,ออกพระราชบัญญัติ
enactment(n) การประกาศเป็นกฎหมาย,พระบรมราชโองการ,พระราชบัญญัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enacting clauseคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [ดู preamble ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enacting clause; enacting wordsคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enacting words; enacting clauseคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enactmentการตรากฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enactmentการตรากฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
Enacting disaster protocols.ประกาศกฎอัยการศึก Akira (1988)
Enacting disaster protocols.ประกาศกฎอัยการศึก Akira (1988)
Other departments have enacted countermeasures as well.ให้แผนกอื่นๆได้ออกข้อบังคับตอบโต้โดยทันที Appleseed Ex Machina (2007)
A number of policies that he enacted as commissioner were unpopular.ท่านไม่ใช่เป็นคนเก็บงำคำพูด The Dark Knight (2008)
I've been ordered to enact the rescue plan put forward by the IOA.ฉันมีคำสั่งให้ วางแผนการช่วยชีวิต ทำให้เร็วขึ้นโดย "ไอโอเอ" Earth (2009)
Enact injection kicker.เปิดใช้งานแม่เหล็กติด injected. Angels & Demons (2009)
- And this is where I think we should enact how we're feeling, you know?และ และนี่คือจุดที่ เราน่าจะแสดงละคร ว่าเรารู้สึกยังไง คุณเข้าใจไหม Bullet Points (2011)
The Cabinet enacted the 25th amendment.คณะรัฐมนตรีใช้มาตรา 25 The Beginning of the End (2011)
It's a written declaration... asking the President's Cabinet to enactแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีออกกฏหมาย Strain (2011)
We think that the doomsday tableaus are an enactment of these keys.เราคิดว่าฉากการฆาตกรรม ของฆาตกรวันสิ้นโลก... ต่างก็รวมอยู่ในกุญแจที่ว่านี้ Just Let Go (2011)
They enact the Book of Revelation and bring about the new world.พวกเขาจะทำให้ พระธรรมวิวรณ์ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโลกใบใหม่ Get Gellar (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enactA ban wheat imports was enacted.
enactLaws to prevent computer crimes were enacted in the USA.
enactThe bill is expected to be enacted during the present session.
enactThe law was enacted in the Meiji era.
enactThe regulation was abolished, but then it was newly enacted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การออกกฎหมาย[N] legislation, See also: enactment, lawmaking, Syn. การบัญญัติกฎหมาย, Example: รัฐบาลยอมเปิดเวทีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ตรากฎหมาย[V] enact, See also: decree, Syn. ออกกฎหมาย, ออกพระราชบัญญัติ, ออกพระราชกฤษฎีกา, ออกพระราชกำหนด, Example: เทศบาลเมืองอเล็คซานเดรียตรากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยใหม่, Thai definition: สร้างกฎหมายขึ้นใช้ในสังคม
นำแสดง[V] star, See also: enact, perform, render, Syn. แสดงนำ, Example: ละครเรื่องนี้นำแสดงโดยดาราคู่ขวัญของไทย, Thai definition: แสดงบทบาทสำคัญในภาพยนตร์หรือละคร
บัญญัติ[V] legislate, See also: enact, decree, lay down, formulate, Syn. กำหนด, ออกกฎ, Example: รัฐบาลบัญญัติกฎหมายห้ามสูบฝิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Thai definition: ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
การตรากฎหมาย[N] enactment, See also: legislation, promulgation, edict, Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกฤษฎีกา, การออกพระราชกำหนด, Example: การตรากฎหมายต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะตุลาการ, Thai definition: การสร้างกฎหมายขึ้นใช้โดยวิธีการทางนิติบัญญัติ
การบัญญัติ[N] enactment, See also: legislation, constitution, establishment, Syn. การกำหนด, การตรา, Example: พระธรรมศาสตร์ใช้เป็นหลักในการบัญญัติกฎหมายในสมัยกรุงสุโขทัย, Thai definition: การตราหรือการกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย เช่น การบัญญัติศัพท์ การบัญญัติกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บัญญัติกฎหมาย[v. exp.] (banyat kotmāi) EN: legislate ; enact a law   FR: légiférer
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment   FR: attribution [f]
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play   FR: ballet traditionnel masqué [m]
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle   FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎหมาย[n.] (kotmāi) EN: law ; legislation ; statute ; enactment ; rule ; act   FR: loi [f] ; droit [m] ; code [m] ; législation [f]
นำแสดง[v. exp.] (namsadaēng) EN: play the leading role ; star ; enact ; perform ; render   FR: jouer le premier rôle
ออกกฎหมาย[v. exp.] (øk kotmāi) EN: legislate ; enact ; pass a law ; issue a law ; promulgate a law   FR: légiférer ; promulguer
พระราชกำหนด[n.] (phrarātchakamnot) EN: royal act ; royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree   
ตรา[v.] (trā) EN: promulgate ; enact ; pass   FR: promulguer ; légiférer ; arrêter ; décréter

CMU English Pronouncing Dictionary
ENACT    EH0 N AE1 K T
ENACTS    IH2 N AE1 K T S
ENACTED    EH0 N AE1 K T AH0 D
ENACTING    EH0 N AE1 K T IH0 NG
ENACTMENT    EH0 N AE1 K T M AH0 N T
ENACTMENT    EH0 N AE1 K M AH0 N T
ENACTMENTS    EH2 N AE1 K T M AH0 N T S
ENACTMENTS    EH2 N AE1 K M AH0 N T S
ENACTMENTS    EH2 N AE1 K M AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enact    (v) ˈɪnˈækt (i1 n a1 k t)
enacts    (v) ˈɪnˈækts (i1 n a1 k t s)
enacted    (v) ˈɪnˈæktɪd (i1 n a1 k t i d)
enacting    (v) ˈɪnˈæktɪŋ (i1 n a1 k t i ng)
enactment    (n) ˈɪnˈæktmənt (i1 n a1 k t m @ n t)
enactments    (n) ˈɪnˈæktmənts (i1 n a1 k t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places) [Add to Longdo]
実施[じっし, jisshi] (n,vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) [Add to Longdo]
制定[せいてい, seitei] (n,vs) enactment; establishment; creation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enact
   v 1: order by virtue of superior authority; decree; "The King
      ordained the persecution and expulsion of the Jews"; "the
      legislature enacted this law in 1985" [syn: {ordain},
      {enact}]
   2: act out; represent or perform as if in a play; "She reenacted
     what had happened earlier that day" [syn: {enact}, {reenact},
     {act out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top