ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

en route

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -en route-, *en route*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
en route[ADV] ระหว่างทางไปถึงจุดหมายปลายทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
en route(อานรูท') fr. ในระยะทาง,ไปตามทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a passenger on your Chicago flight, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis.มีผู้โดยสารคนหนึ่ง บนเที่ยวบิน 209 ไปชิคาโกของคุณ เป็นเด็กผู้หญิงชื่อลิซ่า เดวิส จะเดินทางไปมินนีอาโปลิส Airplane! (1980)
Car 375, en route to the scene!รถหมายเลข 375 กำลังอยู่ในเส้นทาง Akira (1988)
My ship has run off course en route to sector 12.ยานของฉันขับหนีมาอย่างเร็วระหว่างนั้นก็มาถึงเขต 12 Toy Story (1995)
The first sighting was made by an Air Mexico 747 en route from Mazatlan to New York as the unidentified crafts entered Mexico City air space.รายงานการปรากฎครั้งแรกจากเครื่อง แอร์ เม็กซิโก 7 4 7 ที่เดินทางจากมาซาทลานไปนิวยอร์ค โดยพบที่น่านฟ้าเหนือกรุงเม็กซิโก ซิตี้ Signs (2002)
L-Car-1 en route to station.แอลคาร์วันกำลังกลับสถานี. 11:14 (2003)
253 adam en route.253 ถนนอาดัม Lost Son (2004)
Cars are en route and on time.รถมารับตรงเวลาค่ะ Red Eye (2005)
We received intel that Hadaam Saleen Bahar was en route to Shanghai.-คุณ มัสเกรฟ Mission: Impossible III (2006)
I'm en route.ผมกำลังไป The Marine (2006)
The rangers are en route with the imager, but we also have a security issue.ทั้งหมดบินกลับมาพร้อมกล้องแล้วครับ แต่ดูเหมือนเราจะโดนเจาะอีก Transformers (2007)
Sir, asset is on the move en route to subject.ท่านครับ นักฆ่าเคลื่อนไหวแล้วครับ กำลังตรงไปที่เป้าหมาย The Bourne Ultimatum (2007)
Subject is en route.เป้าหมายกำลังเคลื่อนไหว The Bourne Ultimatum (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave   FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
ติดเครื่อง[v. exp.] (tit khreūang) EN: start an engine start up   FR: démarrer ; démarrer le moteur ; mettre en marche ; mettre en route

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
en route    (a) ˌɒn-rˈuːt (o2 n - r uu1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
途中[tú zhōng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄥ, ] en route, #5,919 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
一貫教育校[いっかんきょういくこう, ikkankyouikukou] (n) integrated set of schools that offers education from one stage to the next without taking extrance exams en route [Add to Longdo]
迎車[げいしゃ, geisha] (n) taxi en route to a customer [Add to Longdo]
途上[とじょう, tojou] (n-adv,n-t) (1) en route; half-way; (2) on the road; in the street; (P) [Add to Longdo]
途中[とちゅう, tochuu] (n-adv,n-t) (1) on the way; en route; (2) in the middle of; midway; (P) [Add to Longdo]
旅鳥[たびどり;りょちょう, tabidori ; ryochou] (n) migrating bird (that is just passing through en route to its final destination) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 en route
   adv 1: on a route to some place; "help is on the way"; "we saw
       him on the way to California" [syn: {on the way}, {en
       route}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top