ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

en masse

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -en masse-, *en masse*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
en masse(อานแมส',เอนแมส') fr. เป็นกลุ่ม,ด้วยกันทั้งหมด, Syn. together

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sun-Times readers out here en masse, relating personally to one of our reporters.Sun-Times readers out here en masse, reIating personaIIy to one of our reporters. Never Been Kissed (1999)
The rioters have all started collapsing en masse.ผู้ก่อจลาจลทั้งหมดเริ่มล้มไปแล้ว Appleseed Ex Machina (2007)
So reconnaissance indicates the key to City College's strategy is the gatling gun inside the ice cream truck, which we will charge en masse, overwhelming their defenses, and taking that gun for ourselves.หน่วยสอดแนมเราแจ้งมาว่า กลยุทธ์สำคัญของวิทยาลัยซิตี้ คือปืนกลหนักในรถบรรทุกไอศกรีม For a Few Paintballs More (2011)
The specimen's cells have began to move together en masse as a unit.เซลล์ตัวอย่างเริ่มเคลื่อนเข้าหากัน เป็นหน่วยเดียว Life (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้านซื้อ[v.] (kwān seū) EN: corner ; buy up ; make a rush-purchase of   FR: acheter en masse

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
en masse    (a) ˌɒn-mˈæs (o2 n - m a1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to [Add to Longdo]
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse [Add to Longdo]
挙げて[あげて, agete] (adv) all; whole; en masse [Add to Longdo]
群生[ぐんせい;ぐんじょう, gunsei ; gunjou] (n,vs) (1) (ぐんせい only) growing en masse in a location (plants); (2) (ぐんせい only) living gregariously (animals, people); (n) (3) all animate creation [Add to Longdo]
揃って[そろって, sorotte] (exp) (See 揃う) all together; in a body; en masse; all alike [Add to Longdo]
内閣総辞職[ないかくそうじしょく, naikakusoujishoku] (n) en masse resignation of the cabinet [Add to Longdo]
袂を連ねる[たもとをつらねる, tamotowotsuraneru] (exp,v5r) to do in unison; to do en masse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  en masse
      adv 1: all together; "the students turned out en masse" [syn:
             {en masse}, {en bloc}, {as a group}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top