ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

en bloc

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -en bloc-, *en bloc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
en bloc[ADV] ทั้งหมด, See also: ทั้งปวง, Syn. bodily, collectively, en masse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
en bloc(อานบลอค') ทั้งหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
en blocทั้งกลุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
en blocThose agenda items were taken up en bloc for discussion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซื้อเหมา[v. exp.] (seū mao) EN: buy en bloc   

Japanese-English: EDICT Dictionary
円域[えんいき, en'iki] (n) yen bloc; yen area [Add to Longdo]
教科書体[きょうかしょたい, kyoukashotai] (n) textbook typeface (resembling handwritten block characters) [Add to Longdo]
木煉瓦[もくれんが;きれんが, mokurenga ; kirenga] (n) wooden block [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  en bloc
      adv 1: all together; "the students turned out en masse" [syn:
             {en masse}, {en bloc}, {as a group}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top