ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

en avant

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -en avant-, *en avant*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา en avant มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *en avant*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
en avantn. (อานนะ'วาน) ไปข้างหน้าตรงไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't care what the so-called avant-garde, left-wing, intellectual namby-pambies say... It is filth!Mir ist gleich, was die so genannten avantgardistischen, linken... intellektuellen Muttersöhnchen sagen, es ist Schund! The Buzz Aldrin Show (1970)
It will be from June 21 to July 2, 1970."Festival der Künste der gemäßigten Avantgarde. Out 1 (1971)
Where do you reside, Mrs. Todd?En avant. Wo wohnen Sie, Mrs. Todd? The Adventure of the Clapham Cook (1989)
En avant!En avantThe Veiled Lady (1990)
-Now, the test is tomorrow-- Who cares about some test?Wir waren Avantgarde, jetzt sind wir die letzten Dinosaurier. Treehouse of Horror (1990)
... " Toenjoyas yousee fit ." Oh, I'm touched. -$ 1 06,000!Es schien avantgardistisch, war aber dann doch recht abgedroschen. Old Money (1991)
I always admired the russian avant-garde:Ich verehrte immer die russischen Avantgardisten: The Counterfeiters (2007)
And devant.Und en avantRegret Me Not (2013)
Avant-garde cinema, then, featuring live sex acts for paying customers.Ok, dann eben Avantgarde-Kino mit Live-Sex für zahlende Kunden. The Western Book of the Dead (2015)
You can't even help me get a part in a fucking avant-garde short?Du verschaffst mir nicht mal eine Rolle in einem verdammten Avantgarde-Kurzfilm? Always Shine (2016)
The spiritualists were always very close to the technological avant-garde.Spiritisten standen der technischen Avantgarde immer sehr nahe. Personal Shopper (2016)
I wanted an avant-garde look, like Solange-- something that says, "I'm woke, but I'll also kick your ass in an elevator."Ich wollte einen Avantgarde-Look wie Solange, der sagt: Ich bin wach, aber verdresche dich im Aufzug. Chapter IV (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างหน้า[X] (khāng-nā) EN: in front ; front   FR: devant ; en avant ; frontal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top