ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emulsion

IH2 M AH1 L SH AH0 N   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emulsion-, *emulsion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emulsion[N] ของเหลวชนิดหนึ่งผสมกับของเหลวอีกชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulsion(อิมัล'เชิน) n. ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน,ยาน้ำนม., See also: emulsive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม,น้ำมันผสมน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emulsion tubeท่อผสม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulsion อิมัลชัน
การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
emulsionอิมัลชัน, คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอนุภาคที่กระจายและตัวกลางของการกระจายเป็นของเหลว  เช่น น้ำนม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Emulsion Baseยาพื้นอิมัลชั่น,ยาพื้นชนิดอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsion Matrixอิมัลชั่นเมทริคซ์ [การแพทย์]
Emulsion Nucleusอิมัลชั่นนิวเคลียส [การแพทย์]
Emulsion paintสีอิมัลชั่น [TU Subject Heading]
Emulsionsสารแขวนตะกอน [TU Subject Heading]
Emulsionsยาแขวนตะกอน,อีมัลชัน,สาร,อีมัลชั่น,อิมัลชั่น,สารละลายแขวนลอยน้ำมัน,ชิ้นส่วนของของเหลวแขวนลอยอยู่ในของเหลวอีกชนิด,ยาอิมัลชัน [การแพทย์]
Emulsions (Pharmacy)สารแขวนตะกอน (เภสัชกรรม) [TU Subject Heading]
Emulsions, Chromaticอิมัลชั่นโครมาติก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Man ] Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.เอาดีบุกแผ่นกลมๆ... จุ่มน้ำยาเคลือบ... Schindler's List (1993)
I know I said my image couldn't be captured, but that was back in the days of silver emulsion and film.ผมรู้ ผมบอกว่าผมไม่สามารถถ่ายรูปติด แต่นั่นมันสมัยที่ใช้ฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์มเป็นแร่เงิน Out of the Past (2007)
Now, our Whitening Emulsion...c.bg_transparentแล้วก็ ครีมปรับผิวขาว... /c.bg_transparent Episode #1.7 (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิมัลชัน[N] emulsion, Thai definition: สารผสมที่ประกอบด้วยของเหลวต่างชนิดกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ผสมกันอยู่ในลักษณะซึ่งของเหลวชนิดหนึ่งเป็นอย่างน้อยอยู่ในสภาพเป็นเม็ดเล็กๆ ลอยแผ่กระจายทั่วโดยสม่ำเสมอ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิมัลชัน[n.] (imalchan) EN: emulsion   FR: émulsion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMULSION    IH2 M AH1 L SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emulsion    (n) ˈɪmˈʌlʃən (i1 m uh1 l sh @ n)
emulsions    (n) ˈɪmˈʌlʃənz (i1 m uh1 l sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳剂[rǔ jì, ㄖㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] emulsion, #40,460 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dispersionsfarbe {f}emulsion paint [Add to Longdo]
Emulsion {f} | Emulsionen {pl}emulsion | emulsions [Add to Longdo]
Emulsionsfarbe {f}emulsion paint [Add to Longdo]
Emulsions-Spaltkolben {m}emulsion separating flask [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エマルジョン;エマルション;エマルジオン(ik)[, emarujon ; emarushon ; emarujion (ik)] (n) emulsion [Add to Longdo]
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) {comp} emulsion laser storage [Add to Longdo]
エマルジョン塗料[エマルジョンとりょう, emarujon toryou] (n) emulsion paint [Add to Longdo]
エムルション[, emurushon] (n) emulsion [Add to Longdo]
水性ペンキ[すいせいペンキ, suisei penki] (n) water-based paint; emulsion [Add to Longdo]
水性塗料[すいせいとりょう, suiseitoryou] (n) water-based paint; emulsion [Add to Longdo]
乳化重合[にゅうかじゅうごう, nyuukajuugou] (n) emulsion polymerization [Add to Longdo]
乳菓[にゅうか, nyuuka] (n) emulsion [Add to Longdo]
乳剤[にゅうざい, nyuuzai] (n) emulsion [Add to Longdo]
乳濁[にゅうだく, nyuudaku] (n) emulsion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emulsion
   n 1: (chemistry) a colloid in which both phases are liquids; "an
      oil-in-water emulsion"
   2: a light-sensitive coating on paper or film; consists of fine
     grains of silver bromide suspended in a gelatin [syn:
     {emulsion}, {photographic emulsion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top