ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emulsify

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emulsify-, *emulsify*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulsify(อิมัล'ซะไฟ) vt. ทำให้เป็นส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน, See also: emulsification n. ดูemulsify emulsifier n. ดูemulsify

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulsifying Agentsตัวทำอีมัลชั่น,สารที่ทำให้เกิดอิมัลชัน,ตัวทำอีมัลชั่น,สารทำอิมัลชัน,สารช่วยให้เกิดอิมัลชั่น,สารทำให้เกิดอิมัลชั่น,เกลือน้ำดี,ตัวผสาน [การแพทย์]
Emulsifying Agents, Auxiliaryสารทำอิมัลชันเสริม [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emulsify    (v) ˈɪmˈʌlsɪfaɪ (i1 m uh1 l s i f ai)
emulsifying    (v) ˈɪmˈʌlsɪfaɪɪŋ (i1 m uh1 l s i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emulsify
   v 1: cause to become an emulsion; make into an emulsion [ant:
      {demulsify}]
   2: form into or become an emulsion; "The solution emulsified"
     [ant: {demulsify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top