ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emulous

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emulous-, *emulous*, emulou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulous(เอม'มิวเลิส) adj. ซึ่งต้องการเอาอย่าง,ริษยา,ทะเยอทะยาน, See also: emulousness n. ดูemulous
tremulous(เทรม'มิวลัส) adj. สั่น,กลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
emulous(adj) ซึ่งแข่งดี,ซึ่งแข่งขัน,ซึ่งเอาอย่าง,ซึ่งชิงดีชิงเด่น
tremulous(adj) สั่นสะท้าน,สั่นไหว,ตัวสั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly   
งก[adj.] (ngok) EN: shaking ; trembling ; tremulous   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emulous    (j) ˈɛmjuləs (e1 m y u l @ s)
emulously    (a) ˈɛmjuləsliː (e1 m y u l @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emulous
      adj 1: characterized by or arising from emulation or imitation
      2: eager to surpass others [syn: {emulous}, {rivalrous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top