ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emulation

EH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emulation-, *emulation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulationการเลียนแบบหมายถึง การเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรแกรม การทำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals) เช่น เราพูดได้ว่า เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ส่วนใหญ่เลียนแบบ Epson หรือไม่ก็ Hewlett Packard LaserJet อย่างนี้ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
emulation(n) ความแข่งดี,ความชิงดีชิงเด่น,การแข่งขัน,การเอาอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emulationการเลียนแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
emulationการเลียนแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำตาม[N] imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลียนแบบ[n.] (kān līenbaēp) EN: copying ; simulation ; emulation   FR: simulation [f] ; émulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMULATION    EH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emulation    (n) ˌɛmjulˈɛɪʃən (e2 m y u l ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿真服务器[fǎng zhēn fú wù qì, ㄈㄤˇ ㄓㄣ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 仿 / 仿] emulation server [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LANエミュレーション[ランエミュレーション, ran'emyure-shon] (n) {comp} LAN emulation [Add to Longdo]
エミュ[, emyu] (n) (abbr) (See エミュレーション) emulator; emulation [Add to Longdo]
エミュレーション[, emyure-shon] (n,vs) emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[, sa-kittoemyure-shon] (n) {comp} circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] (n) {comp} circuit emulation service [Add to Longdo]
ターミナルエミュレーション[, ta-minaruemyure-shon] (n) {comp} terminal emulation [Add to Longdo]
端末エミュレーション[たんまつエミュレーション, tanmatsu emyure-shon] (n) {comp} terminal emulation [Add to Longdo]
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility [Add to Longdo]
励み合い[はげみあい, hagemiai] (n) competition; emulation; rivalry [Add to Longdo]
蹈襲;踏襲[とうしゅう, toushuu] (n,vs) following (e.g. suit, in someone's footsteps, etc.); emulation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
エミュレーション[えみゅれーしょん, emyure-shon] emulation (vs) [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
端末エミュレーション[たんまつエミュレーション, tanmatsu emyure-shon] terminal emulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emulation
   n 1: ambition to equal or excel
   2: (computer science) technique of one machine obtaining the
     same results as another
   3: effort to equal or surpass another

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top