ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emulate

EH1 M Y AH0 L EY2 T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emulate-, *emulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emulate[VT] เอาอย่างเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, See also: เลียนแบบเพื่อให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่าคนอื่น, Syn. copy, imitate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emulate(เอม'มิวเลท) vt. เอาอย่าง,พยายามเลียนแบบ,พยายามจะให้เท่าเทียมหรือดีกว่า., See also: emulation n. ดูemulate emulative adj. ดูemulate, Syn. imitate

English-Thai: Nontri Dictionary
emulate(vi) แข่งดี,แข่งขัน,เอาอย่าง,เลียนแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emulateเลียนแบบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emulated LAN (ELAN)แลนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเลียนแบบ (อีแลน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
all right it is right if you want to emulate someone, it's definitely not me i'm not that guy and sometimes we tell the truth because we just can not help ourselves what the hell are you looking at?ได้ มันก็ถูกนะ ถ้าคุณต้องการเอาชนะใครสักคน แน่นอน ไม่ใช่ผม ผมไม่ใช่คนคนนั้น และบางครั้งเราพูดความจริง Let the Truth Sting (2007)
that's what i get for trying to emulate lila and take the offensive.นั่นคือสิ่งที่ผมได้จากการ เลียนแบบไลล่า และทำการโจมตี Morning Comes (2007)
BUT THAT'S WHAT IT TAKES IF YOU WANT TO EMULATE THE UNIVERSE. Freeman:ถึงอย่างนั้นก็จะใช้เวลาเดือน Beyond the Darkness (2010)
Your actions are a blueprint for others to emulate.การกระทำของคุณจะเป็นตัวอย่าง ให้คนอื่นได้เห็นเพื่อยกระดับตัวเองตาม Down the Block There's a Riot (2010)
Oh, yeah. I'm done. ...blueprint for others to emulate.อืม เสร็จแล้ว ผมได้รับข้อความคุณแล้วนะ Down the Block There's a Riot (2010)
That's what I strive to emulate.นี่คือสิ่งที่ฉันเพียรพยายามให้นายรู้สึก The Wildebeest Implementation (2011)
These panels emulate that event.ภาพพวกนี้ เล่าถึงเรื่องราวก่อนนั้น Heroes and Villains (2011)
If he's doing his best to emulate the Zodiac, killing in such quick succession would be a mistake.ถ้าเขาพยามสุดความสามารถ เพื่อจะเลียนแบบฆาตรกรจักรราศี การฆ่าสำเร็จอย่างรวดเร็ว ก็เป็นความผิดพลาด True Genius (2012)
He's not trying to emulate Russell Smith.เขาไม่ได้เอาอย่างรัสเซิล สมิทธ์ Perennials (2012)
And you trying to emulate him just makes the situation worse.และเธอพยายาม ที่จะเอาอย่างเขา มันทำให้ เรื่องมันแย่ลง Identity (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emulateAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of   FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[v.] (līenbaēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate   FR: imiter ; copier ; simuler
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[v. exp.] (theū pen yīengyāng) EN: treat as a good example ; take as a role model ; emulate   
เทียม[v.] (thīem) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit   FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter

CMU English Pronouncing Dictionary
EMULATE    EH1 M Y AH0 L EY2 T
EMULATED    EH1 M Y AH0 L EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emulate    (v) ˈɛmjulɛɪt (e1 m y u l ei t)
emulated    (v) ˈɛmjulɛɪtɪd (e1 m y u l ei t i d)
emulates    (v) ˈɛmjulɛɪts (e1 m y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エミュレート[, emyure-to] (n,vs) emulate [Add to Longdo]
競う[きそう, kisou] (v5u,vi) (1) to compete with; (2) to emulate; (P) [Add to Longdo]
倣う(P);傚う;慣らう[ならう, narau] (v5u,vi) (uk) to imitate; to follow; to emulate; (P) [Add to Longdo]
励み合う[はげみあう, hagemiau] (v5u) to vie with another; to emulate each other [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エミュレート[えみゅれーと, emyure-to] emulate (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emulate
   v 1: strive to equal or match, especially by imitating; "He is
      emulating the skating skills of his older sister"
   2: imitate the function of (another system), as by modifying the
     hardware or the software
   3: compete with successfully; approach or reach equality with;
     "This artist's drawings cannot emulate his water colors"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top