ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ems

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ems-, *ems*, em
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
EMS[ABBR] บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
EMS[ABBR] ระบบการเงินของยุโรป (คำย่อของ European Monetary System)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ems(อีเอ็มเอส) ย่อมาจาก expanded memory specification บางครั้งก็เรียกชื่อเต็มเลยว่า LIM-EMS ย่อมาจากคำว่า Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Specification อีเอ็มเอสนั้นเป็นโปรแกรมที่ขยายตัวประมวลผล 8088 ที่มีหน่วยความจำ 640 K ให้มีเนื้อที่มากขึ้น เพื่อให้มีที่พอบรรจุโปรแกรมโลตัส 1-2-3 ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) ขนาดใหญ่ ลงไปในหน่วยความจำที่มีขนาดเพียง 640 K ได้ ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอีเอ็มเอสนี้แล้ว เพราะหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่น ใหม่ ๆ มีขนาดใหญ่กว่าสมัยก่อนมาก
gemsbok(เจมซฺ'บอค) n. ละมั่งขนาดใหญ่ในแอฟริกาใต้
gemstone(เจมซฺ'โทน) n. เพชรพลอยที่ยังไม่เจียรไน
hemstitch(เฮม'สทิช) n. ลายประดับจากการดึงเส้นด้ายออก,การเย็บอย่างเย็บริมผ้าเช็ดหน้า. vt. เย็บโดยวิธีดังกล่าว
systems analysisการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้อุปกรณือิเล็คทรอนิคส์ช่วย
systems unitเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ ตัวประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยบันทึกข้อมูล บางทีก็เรียกกันง่าย ๆ ว่า คอนโซล (console) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องเรียกว่า บริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) ซึ่งประกอบด้วย แป้นพิมพ์ เมาส์
themselves(เธม'เซลซฺ') pron.,pl. พวกเขา,พวกเขาเหล่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
themselves(pro) ตัวของเขาทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ems?เอ็มส์ Confidence (2012)
Mm. Ems.เอิ่ม เอ็ม Illusion (2012)
Man down! Man down! EMS!โดนยิงแล้ว เรียกหน่วยฉุกเฉิน Four Brothers (2005)
Ten-four, Command. Be advised, EMS is en route.รับทราบคำสั่ง หน่วยกู้ชีพกำลังไปช่วย Fireproof (2008)
I mean you're EMS guys, for God's sake.และหมอนี่คุณก็พยายามหาบัตรประชาชน Some Kinda Love (2009)
Well, I'm just updating some EMS files.ฉันควรจะได้คำถามงั้นเหรอ Some Kinda Love (2009)
All right. EMS brought him in about a month ago with heart problems.ใครคือ จอร์จ วอร์ธี่ และทำไม คุณถึงค้นประวัติเขา Some Kinda Love (2009)
Here, Ems?กระเป๋าเวร... Everyone (2009)
Christ's sakes, Ems.และนิ้วโป้งเท้าชั้นอาจหยุดกระตุกด้วยก็ได้ ไปก่อนน้าาา Everyone (2009)
But it's the emster here you really have to work with.แต่เอมม่าคงต้องสอนหนักหน่อย Mash-Up (2009)
10-4. Use caution. Ems is on the way, too.10-4 ระวังตัวด้วย อีเอ็มเอสกำลังไปที่นั่น ...A Thousand Words (2010)
This is Charlie 44. You can cancel That ems out here, dispatch.นี่คือชาร์ลี 44 คุณช่วยยกเลิก อีเอ็มเอสที่กำลังมาด้วย เปลี่ยน ...A Thousand Words (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีเอ็มเอส[N] Express Mail Service, See also: EMS, Syn. บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classifier : types of items]   
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ดอกไม้ไหว[n.] (døkmāiwai) EN: paper flowers with quivering stems   
ฟังดู[v. exp.] (fangdū) EN: it sounds ... ; that sounds ... ; it seems   FR: ça semble ... ; ça paraît
จัดการกับปัญหา[v. exp.] (jatkān kap panhā) EN: deal with problems   FR: gérer les problèmes
เจียระไน[v.] (jīaranai) EN: cut (gemstones, diamonds) ; polish ; cut and polish   FR: tailler ; façonner
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthaphan) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship   
ขนาด[n.] (khanāt) EN: [classifier : sizes (of items)]   FR: [classificateur : tailles]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMSLIE    EH1 M S AH0 L IY0
EMSWILER    EH1 M Z W AY2 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Emsworth    (n) ˈɛmzwəθ (e1 m z w @ th)

German-Thai: Longdo Dictionary
bremsen[เบร๊ม-เซ่น] (vi) |bremste, hat gebremst| เบรก หยุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emsigkeit {f}sedulity [Add to Longdo]
Emsigkeit {f}sedulousness [Add to Longdo]
emsig {adv}assiduously [Add to Longdo]
emsig {adv}sedulously [Add to Longdo]
EWS : Europäisches WährungssystemEMS : European Monetary System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
そうみたい[, soumitai] (exp) (col) it seems so; that's what it looks like [Add to Longdo]
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
どうやら[, douyara] (adv) it seems like; it appears that; somehow or other; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サン[さん, san] Sun (Microsystems) [Add to Longdo]
シスコシステムズ[しすこしすてむず, shisukoshisutemuzu] Cisco Systems [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top