ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empyrean

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empyrean-, *empyrean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empyrean[ADJ] สวยงามมาก (ทางวรรณคดี), See also: เยี่ยมยอด, Syn. empyreal, gloriou, sublime
empyrean[N] สวรรค์ชั้นสูงสุดตามความเชื่อของกรีกและโรมันโบราณ, Syn. celestial, heaven, welkin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empyrean(เอมพะรี'เอิน) n. สวรรค์ชั้นสูงสุด,วิมานชั้นสูงสุด adj. ดู empyreab

English-Thai: Nontri Dictionary
empyrean(adj) เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นสุดท้าย,เกี่ยวกับวิมานชั้นฟ้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empyrean    (n) ˌɛmpaɪrˈiːən (e2 m p ai r ii1 @ n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empyrean
   adj 1: of or relating to the sky or heavens; "the empyrean
       sphere" [syn: {empyrean}, {empyreal}]
   2: inspiring awe; "well-meaning ineptitude that rises to
     empyreal absurdity"- M.S.Dworkin; "empyrean aplomb"- Hamilton
     Basso; "the sublime beauty of the night" [syn: {empyreal},
     {empyrean}, {sublime}]
   n 1: the apparent surface of the imaginary sphere on which
      celestial bodies appear to be projected [syn: {celestial
      sphere}, {sphere}, {empyrean}, {firmament}, {heavens},
      {vault of heaven}, {welkin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top