ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empty-handed

EH1 M P T IY0 HH AE1 N D IH0 D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empty-handed-, *empty-handed*, empty-hand, empty-hande
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empty-handed[ADJ] มือเปล่า, See also: ไม่มีอะไรในมือ
empty-handed[ADJ] ล้มเหลว, See also: ไม่ประสบความสำเร็จ, Syn. unsucessful

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
empty-handedBut more often than not, we came back empty-handed.

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPTY-HANDED    EH1 M P T IY0 HH AE1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empty-handed    (j) ˌɛmptɪ-hˈændɪd (e2 m p t i - h a1 n d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空手[kōng shǒu, ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ, ] empty-handed; unarmed; karate, #21,323 [Add to Longdo]
两手空空[liǎng shǒu kōng kōng, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, / ] empty-handed; fig. not receive any share, #40,357 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手ぶら[てぶら, tebura] (n) (usu. 手ぶらで) empty-handed [Add to Longdo]
手踊り[ておどり, teodori] (n) "dancing" with hands and arms from a seated position; dancing empty-handed [Add to Longdo]
徒手[としゅ, toshu] (n,adj-no) (1) being empty-handed; bare hand (e.g. fight); (2) being penniless [Add to Longdo]
徒手空拳[としゅくうけん, toshukuuken] (n) empty-handed; with nothing to start with; without capital [Add to Longdo]
無手[むて, mute] (n,adj-no) empty-handed; unarmed; lacking funds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empty-handed
   adj 1: having acquired or gained nothing; "the returned from the
       negotiations empty-handed" [syn: {empty-handed},
       {unrewarded}]
   2: carrying nothing in the hands

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top