หรือคุณหมายถึง emptineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emptiness

EH1 M P T IY0 N AH0 S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emptiness-, *emptiness*, emptines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emptiness[N] ความว่างเปล่า

English-Thai: Nontri Dictionary
emptiness(n) ความว่างเปล่า,ความหิว,ความเปล่าประโยชน์,ความไม่มี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
GRANDFATHER: "Buttercup's emptiness consumed her.ความว่างเปล่ากัดกินบัตเตอร์คัพ The Princess Bride (1987)
An emptinessคือความว่างเปล่า The Nightmare Before Christmas (1993)
In all our searching all we've found that makes the emptiness bearable is each other.ในทุกการค้นหาของเรา ทั้งหมดที่เราได้พบความว่าง เปล่าที่ทำให้สามารถรับไว้ได้ เป็นของกันและกัน Contact (1997)
- Bogey's party is just a lame excuse... for all the idiots at our school to drink beer and rub up against each other... in hopes of distracting themselves from the pathetic emptiness...ปาร์ตี้ของโบกี้น่ะ ก็แค่ข้ออ้างงี่เง่า เพื่อจะให้พวกไร้สมองที่โรงเรียน ไปเมาแล้วก็ถูๆไถๆกัน เพื่อที่จะปลดปล่อยสมอง จากชีวิตที่ว่างเปล่า 10 Things I Hate About You (1999)
But there still is this sense of emptiness.แต่มันก็ยังคงไว้ซึ่งความโดดเดี่ยวว่างเปล่า... Il Mare (2000)
Do not let the great emptiness of Khazad-dum fill your heart Gimli, son of Gloin.อย่าให้ความว่างเปล่าของคาซาด ดูม เข้ามารวบกวนจิตใจพวกเจ้าเลย กิมลี บุตรแห่งกลออิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
"Everything That Disappears Leaves Emptiness Behind""ทุกสิ่งที่สูญหาย ทิ้งเพียงความว่างเปล่าเอาไว้" Everybody Has a Little Secret (2004)
That night we went hungry, to understand emptiness he told us.คืนนั้นพวกเราหิวโหย เพื่อให้เข้าใจถึงความว่างเปล่าตามที่พ่อบอก Memoirs of a Geisha (2005)
In that moment I changed from a girl, facing nothing but emptiness to someone with purpose.I saw that to be a Geisha could be a stepping stone to something else: a place in his world.ในนาทีนั้นเองฉันเปลี่ยนจากเด็กสาว เผชิญหน้า ความไม่มีแต่ความว่างเปล่า ได้นำใครบางคนสู่เป้าหมาย ฉันจะเป็นเกอิชา ที่สามารถเดินผ่านก้อนหินทีละขั้น เพื่อก้าวสู่สิ่งอื่นเพื้นที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขา Memoirs of a Geisha (2005)
When you watch a show like that it just shows us there's an emptiness in the hearts of all people.เวลาที่คุณชมรายการแบบนั้น มันทำให้เราเห็นว่า มีความว่างเปล่าอยู่ในใจของทุกคน Faith Like Potatoes (2006)
An emptiness that nothing but the Lord himself...ความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไร นอกจากพระผู้เป็นเจ้า Faith Like Potatoes (2006)
He's jaded and disgusted by the emptiness of existence.เค้าเป็นคนที่น่าเบื่อและน่าขยะแหยงของการดำรงชีวิตอันไร้ค่า Funny Games (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความว่างเปล่า[N] emptiness, See also: nothingness, Syn. ความไม่มีตัวตน, ความโล่ง, ความว่าง, ความไม่มีอะไร, Ant. ความเต็มเปี่ยม, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้ เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Thai definition: สภาพที่ไม่มีอะไร
อากาศธาตุ[N] emptiness, Syn. ความว่างเปล่า, Example: งานวิจัย และพัฒนาจำนวนมาก ถ้าไม่ซ้ำซ้อนกัน ก็สูญสลายเป็นอากาศธาตุ เพราะปราศจากการถ่ายทอดความจริง
ความว่าง[N] emptiness, See also: vacantness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Thai definition: ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPTINESS    EH1 M P T IY0 N AH0 S
EMPTINESS    EH1 M T IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emptiness    (n) ˈɛmptɪnəs (e1 m p t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらんどう[, garandou] (adj-na,n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) (1) unpreparedness; (2) falsehood; (3) (See 二十八宿) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n,adj-no) emptiness; vacuum; blank; (P) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
空き(P);明き[あき, aki] (n) (1) space; room; emptiness; gap; (2) opening; vacancy; empty seat; (3) free time; time to spare; (4) disuse; unused thing; (P) [Add to Longdo]
空虚[くうきょ, kuukyo] (adj-na,n) emptiness; vacancy; (P) [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
空即是色[くうそくぜしき, kuusokuzeshiki] (n) {Buddh} (See 色即是空) emptiness is form; illusion of the reality of matter [Add to Longdo]
空諦[くうたい, kuutai] (n) {Buddh} (See 三諦) truth of emptiness (holding that all things are void) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emptiness
   n 1: the state of containing nothing [ant: {fullness}]
   2: having an empty stomach
   3: an empty area or space; "the huge desert voids"; "the
     emptiness of outer space"; "without their support he'll be
     ruling in a vacuum" [syn: {void}, {vacancy}, {emptiness},
     {vacuum}]
   4: the quality of being valueless or futile; "he rejected the
     vanities of the world" [syn: {vanity}, {emptiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top