หรือคุณหมายถึง empreß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empress

EH1 M P R EH0 S   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empress-, *empress*, empres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empress[N] พระราชินี, See also: จักรพรรดินี, Syn. queen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empress(เอม'พริส) n. จักรพรรดิ

English-Thai: Nontri Dictionary
empress(n) จักรพรรดินี,ราชินี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empressจักรพรรดินี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And finally, Second Wife, the empress of the household, with Wu Tsing's only son.และในที่สุดเมียคนที่สอง ราชินีของบ้าน กับลูกชายคนเดียวของวูชิง The Joy Luck Club (1993)
One look at this jewellery box, the Empress will think we have the real Anastasia.แค่พระราชินีมองมาที่กล่องเครื่องเพชรนี้ พระองค์จะคิดว่าเราพบอนาสเตเชียตัวจริง Anastasia (1997)
If I'm not Anastasia, the Empress will know right away.ถ้าฉันไม่ใช่อนาสเตเชีย พระราชินีคงรู้ทันที Anastasia (1997)
- She is the Empress' ravishing first cousin.- เธอเป็นญาติทรงเสน่ห์คนแรกของราชินี Anastasia (1997)
But I thought we were going to see the Empress herself.แต่ฉันนึกว่าเราจะไปหา องค์ราชินีด้วยตัวเอง Anastasia (1997)
Well, nobody gets near the Dowager Empress without convincing Sophie first.เอ่อ ไม่มีใครเข้าเฝ้าราชินีหม้ายโดยปราศจาก ความเชื่อถือของโซฟีก่อน Anastasia (1997)
- So, when do we go and see the Empress?- เราจะได้เข้าเฝ้าราชินีเมื่อไร? Anastasia (1997)
The Empress simply won't allow it.ราชินีไม่อนุญาต Anastasia (1997)
The Dowager Empress and I love the Russian Ballet.องค์ราชินีและฉันรักบัลเล่ย์รัสเซียมาก Anastasia (1997)
Please inform Her Majesty, the Dowager Empress, that I have found her granddaughter, the Grand Duchess Anastasia.ได้โปรดแจ้งให้องค์ราชินี ว่ากระหม่อมพบองค์หญิงอนาสเตเชีย พระนัดดาของพระองค์แล้ว Anastasia (1997)
I'm very sorry, young man, but the Dowager Empress, she will see no one.ฉันขอโทษด้วย พ่อหนุ่ม ราชินีจะไม่พบใครอีก Anastasia (1997)
Empress of all Russia.ราชินีแห่งราชอาณาจักรรัสเซีย Anastasia (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชินี[N] queen, See also: empress, Syn. ราชินี, Ant. พระราชา, Example: ใครๆ พูดไม่ขาดปากว่า นี่คืองานฉลองอภิเษกสมรสของพระราชินีในอนาคต, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระเจ้าแผ่นดินหญิง, มเหสีของพระราชา, Notes: (ราชา)
อัครมเหสี[N] queen, See also: empress, Example: อัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้มีพระวรกายซูบผอม, Count unit: องค์, Thai definition: พระมเหสีเอกของพระเจ้าแผ่นดิน
จักรพรรดินี[N] empress, See also: queen, Syn. พระราชินี, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระมเหสีของจักรพรรดิผู้เป็นประมุขจักรวรรดิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระราชินี[n.] (phrarāchinī) EN: queen ; empress   FR: reine [f]
รีบ[v.] (rīp) EN: rush ; hasten ; hurry   FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.)
รีบไปทำงาน[v. exp.] (rīp pai thamngān) EN: hasten to the office   FR: s'empresser d'aller au travail

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPRESS    EH1 M P R EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empress    (n) ˈɛmprɪs (e1 m p r i s)
empresses    (n) ˈɛmprɪsɪz (e1 m p r i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, ] empress; queen; surname Hou, #42 [Add to Longdo]
太后[tài hòu, ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Empress Dowager, #9,051 [Add to Longdo]
慈禧[Cí Xǐ, ㄘˊ ㄒㄧˇ, ] Empress Dowager Cixi or Ts'u Hsi (reigned 1861-1908), #17,955 [Add to Longdo]
女皇[nǚ huáng, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄤˊ, ] empress, #22,958 [Add to Longdo]
皇太后[huáng tài hòu, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, / ] Empress Dowager, #26,231 [Add to Longdo]
女皇帝[Nǚ huáng dì, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, ] empress; refers to Tang empress Wuzetian 武則天|武则天 (624-705), reigned 690-705 [Add to Longdo]
帝后[dì hòu, ㄉㄧˋ ㄏㄡˋ, ] empress; imperial consort [Add to Longdo]
慈禧太后[Cí Xǐ tài hòu, ㄘˊ ㄒㄧˇ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Empress Dowager Cixi or Ts'u Hsi (reigned 1861-1908) [Add to Longdo]
正宫娘娘[Zhēng gōng Niáng niáng, ㄓㄥ ㄍㄨㄥ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, / ] Empress; senior Imperial Consort; Queen Mother [Add to Longdo]
美智子[Měi zhì zǐ, ㄇㄟˇ ㄓˋ ㄗˇ, ] Empress Michiko of Japan [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaiserin {f} | Kaiserinnen {pl}empress | empresses [Add to Longdo]
Kaiserinbrillant {m} [ornith.]Empress Brilliant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンプレス[, enpuresu] (n) empress [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) [Add to Longdo]
院号[いんごう, ingou] (n) (1) (hon) former emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (2) (See 院) posthumous Buddhist name containing the character "in" [Add to Longdo]
還啓[かんけい, kankei] (n) (arch) return to the palace (usu. of the empress, crown prince, etc.) [Add to Longdo]
儀宸[ぎしん, gishin] (n) empress dowager's home [Add to Longdo]
后;妃[きさき;きさい(后)(ok), kisaki ; kisai ( kisaki )(ok)] (n) empress; queen [Add to Longdo]
皇后[こうごう, kougou] (n,adj-no) (Japanese) empress; queen; (P) [Add to Longdo]
皇后宮[こうごうぐう, kougouguu] (n) (1) empress's residence; (2) (See 皇后) empress [Add to Longdo]
皇后陛下[こうごうへいか, kougouheika] (n) her majesty the Empress [Add to Longdo]
皇太后[こうたいごう(P);こうたいこう, koutaigou (P); koutaikou] (n) Queen Mother; Empress Dowager; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  empress
      n 1: a woman emperor or the wife of an emperor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top