ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empower

IH2 M P AW1 ER0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empower-, *empower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empower[VT] ให้อำนาจ, See also: ทำให้มีอำนาจ, Syn. authorize, grant, permit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empowervt. ให้อำนาจ,มอบอำนาจ,อนุญาต., See also: empowerment n. ดูempower

English-Thai: Nontri Dictionary
empower(vt) มอบอำนาจ,ทำให้สามารถ,อนุญาต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
empowerment (adj) ทำให้มีอำนาจ, ทำให้ถูกต้องมากขึ้น, ทำให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you can determine that day, you'll be empowered to perform spells effectively.ถ้าเจ้าสามารถกำหนดวันเช่นนั้นได้ เจ้าจะเพิ่มพูนและใช้พลังมนตรา ของเจ้าได้อย่างสัมฤทธิผล Milarepa (2006)
Oh, and one more thing. I need you to read these Female Empowerment articles.ผมต้องอ่านบทความเกี่ยวกับการ กระตุ้นเสริมกำลังใจผู้หญิง Grin and Bear It (2007)
I just don't need to. It's very empowering.ฉันแค่ไม่รู้สึกจำเป็นต้องทำ มันทำให้รู้สึกมีอำนาจมาก Dex, Lies, and Videotape (2007)
Today I empower you to take control of your life.วันนี้ ผมได้ให้พลังแก่คุณที่จะกำหนดชีวิตของตัวเธอเอง Saw IV (2007)
You're not empowered to do this.คุณไม่มีอำนาจทำแบบนี้ Eagle Eye (2008)
And I Feel So Empowered. Is That Why You Have This Weird Blue Thing Around Your Neck?ฉันรู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยม The Manhattan Project (2008)
You'd be empowered to be your own guardian.คุณควรที่จะฟ้องศาลให้มอบอำนาจให้คุณดูแลตัวคุณเอง Bonfire of the Vanity (2008)
Yesterday's sluts are today's empowered women.ผู้หญิงแพศยาเมื่อวานนี้คือผู้หญิงที่ให้อำนาจในวันนี้ Dying Changes Everything (2008)
Need for empowerment.ต้องการพลังอำนาจ Emotional Rescue (2009)
This is all your readers need to know. I'm all about empowerment.สิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือ ฉันชอบมอบอำนาจ Throwdown (2009)
I empower my cheerio to live in a state of constant fear by creating an environment of irrational,random terror.ฉันให้อำนาจทีมเชียร์ของฉัน ให้อยู่ในสถานการณ์ของความกลัว โดยสร้างสภาพแวดล้อม ที่น่าหวาดกลัวอย่างไม่มีเหตุผล Throwdown (2009)
I empower my cheerios to be champions. Do they go on to college?ฉันสร้างทีมเชียร์ของฉัน เพื่อเป็นแชมป์ พวกเขาจะเรียนมหาลัยมั้ย? Throwdown (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบฉันทะ[V] authorize, See also: empower, give a proxy to, Ant. รับมอบฉันทะ, Example: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน, Thai definition: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบฉันทะ[v.] (møpchantha) EN: authorize ; empower ; give a proxy to   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPOWER    IH2 M P AW1 ER0
EMPOWERS    IH2 M P AW1 ER0 Z
EMPOWERED    IH2 M P AW1 ER0 D
EMPOWERING    IH2 M P AW1 ER0 IH0 NG
EMPOWERMENT    IH2 M P AW1 ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empower    (v) ˈɪmpˈauər (i1 m p au1 @ r)
empowers    (v) ˈɪmpˈauəz (i1 m p au1 @ z)
empowered    (v) ˈɪmpˈauəd (i1 m p au1 @ d)
empowering    (v) ˈɪmpˈauərɪŋ (i1 m p au1 @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンパワーメント[, enpawa-mento] (n) empowerment [Add to Longdo]
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment [Add to Longdo]
[たしらか, tashiraka] (n) (arch) fired earthenware vessel used by the empower to clean his hands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empower
   v 1: give or delegate power or authority to; "She authorized her
      assistant to sign the papers" [syn: {empower}, {authorise},
      {authorize}]
   2: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
     {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top