ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employment agency

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employment agency-, *employment agency*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hope Employment Agency"สำนักงานจัดหางาน ความหวัง " Failan (2001)
The employment agency said we would be doing translations.ทางเอเจนซี่บอกว่าเราควรแปลเอกสารก่อน Taken (2008)
I booked a meeting at an employment agency, and I even bought myself a girlie briefcase.ฉันมีนัดประชุมกับตัวแทนจ้างงาน และกระเป๋า girlie ที่ฉันซื้อเอง Any Moment (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำนักงานจัดหางาน[n. exp.] (samnakngān jathā ngān) EN: employment agency   FR: agence de l'emploi [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stellennachweis {m} | Stellennachweise {pl}employment agency | employment agencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei [Add to Longdo]
口入れ屋;口入屋[くちいれや, kuchiireya] (n) employment agency [Add to Longdo]
周旋屋[しゅうせんや, shuusenya] (n) broker; employment agency [Add to Longdo]
周旋業者[しゅうせんぎょうしゃ, shuusengyousha] (n) broker; middleman; employment agency [Add to Longdo]
人材紹介会社[じんざいしょうかいかいしゃ, jinzaishoukaikaisha] (n) (See 人材派遣会社) employment agency; staffing agency; personnel placement agency [Add to Longdo]
人材派遣会社[じんざいはけんかいしゃ;じんざいはけんがいしゃ, jinzaihakenkaisha ; jinzaihakengaisha] (n) employment agency; personnel placement agency; staffing agency [Add to Longdo]
派遣会社[はけんかいしゃ;はけんがいしゃ, hakenkaisha ; hakengaisha] (n) temporary staff recruitment agency; employment agency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 employment agency
   n 1: an agency that finds people to fill particular jobs or
      finds jobs for unemployed people [syn: {employment agency},
      {employment office}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top