ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employment

EH0 M P L OY1 M AH0 N T   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employment-, *employment*
English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employment[N] การงาน, See also: งาน, Syn. job, occupation, work
employment[N] การจ้างงาน, Syn. hire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง,การว่าจ้าง,ภาวะที่ถูกว่าจ้าง,อาชีพ,การงาน,ธุรกิจ,กิจกรรม, Syn. work
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employmentการจ้างงาน, การจัดหางาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employmentการจ้างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employmentการจ้างงาน, การจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment agencyสำนักงานจัดหางาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment contractสัญญาจ้างงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment of childrenการใช้แรงงานเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employment statusสถานภาพการจ้างงาน [ดู status in employment] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employmentการจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Employmentการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Employmentการเข้าทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
Employmentการจ้างงาน [การบัญชี]
Employmentการทำงาน [การแพทย์]
Employment (Economic theory)การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Employment agenciesสำนักงานจัดหางาน [TU Subject Heading]
Employment creationการสร้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Employment forecastingพยากรณ์การจ้างงาน [TU Subject Heading]
Employment in foreign countriesการจ้างงานในต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was once his butler, but it was not his untimely death this evening that brought my employment with him to an end.ผมเคยพ่อบ้านของเขา แต่มันมันไม่ใช่เพราะการตายเมื่อค่ำนี้ ที่นำการจ้างงานของผมกับเขาถึงจบลง Clue (1985)
Previous employment.ส่วนใหญ่ก็ตรงตามกฏ ถ้าคุณสงสัยอะไรก็มาหาผม Big (1988)
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ Hero (1992)
You do not set conditions of your employment.เจ้าไม่ได้กำหนดเงื่อนไข สำหรับการว่าจ้างของเจ้า Anna and the King (1999)
In your letter confirming my employment, you said you wanted Siam to take its place among the nations of the modern world.ในจดหมายที่ท่าน ได้ยืนยันการจ้างงานของฉันนั้น ท่านบอกว่า อยากให้สยามยืนหยัดอยู่ท่ามกลางประชาชาติของโลกสมัยใหม่ Anna and the King (1999)
He has neither study nor employment prospect He wants to be a boxerเขาไม่ได้คิดจะเรียนต่อหรือว่าทำงาน เขาอยากจะเป็นนักมวย GTO (1999)
Malena's up in the employment office.มาเลน่าไปที่สำนักจัดหางาน Malèna (2000)
Hope Employment Agency"สำนักงานจัดหางาน ความหวัง " Failan (2001)
Employment certificate.ใบอนุญาตทำงานเหรอ The Pianist (2002)
What's that mean, no employment certificate?หมายความว่าไงไม่มีใบอนุญาตทำงาน The Pianist (2002)
You have to have an employment certificate to work for one of the Germans firms in the ghetto, otherwise...แกต้องมีใบอนุญาตทำงาน ถ้าอยากทำงานบริษัทเยอรมันในเขตยิวไม่งั้น.. The Pianist (2002)
I've been trying to get the certificate of employment for my father.คือว่าฉันกำลังพยายาม หาใบอนุญาตทำงานให้พ่อนะ The Pianist (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employmentEmployment continued to lag.
employmentHe came to Tokyo in search of employment.
employmentHe has been without employment for a month.
employmentHe is seeking for employment.
employmentHer baby gives her employment enough.
employmentIn Japan, employment opportunities are significantly lower for women than they are for men.
employmentIt is certain that one important criteria for employment is having 'leadership'.
employmentI will make an application to that firm for employment.
employmentShe found employment as a typist.
employmentThe master plan includes programs to provide employment as well as recreation.
employmentThey are crying to the government to find employment for them.
employmentThey guaranteed regular employment to their workers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปโยค[N] utilization, See also: employment, Syn. การใช้สอย, การทำให้เกิดประโยชน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การรับจ้าง[N] employment, See also: hire, Example: เขานำเงินที่ได้จากการรับจ้างไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว, Thai definition: การทำงานเพื่อให้ได้สินจ้างจากผู้อื่น
การจ้างแรงงาน[N] employment, Example: อัตราการจ้างแรงงานไทยมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำลง, Thai definition: สภาพการจ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจ้างงาน[n.] (kān jāng-ngān) EN: employment   FR: emploi [m]
การจ้างงานเต็มอัตรา[n. exp.] (kān jāng-ngān tem attrā) EN: full employment   FR: plein emploi [m]
การจัดหางาน[n. exp.] (kān jathā ngān) EN: employment   
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan kān wāng-ngān) EN: unemployment insurance   FR: assurance chômage [f]
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
การว่าจ้าง[n.] (kān wājāng) EN: employment   
การว่าจ้างเต็มอัตรา[n. exp.] (kān wājāng tem attrā) EN: full employment   
การว่างงาน[n.] (kān wāng-ngān) EN: unemployment   FR: chômage [m]
งาน[n.] (ngān) EN: work ; job ; task ; labour ; employment ; function ; duty ; business   FR: travail [m] ; occupation [f] ; emploi [m] ; activité [f] ; boulot (fam.) [m] ; job (fam.) [m] ; tâche [f] ; business [m] (fam.)
สำนักงานจัดหางาน[n. exp.] (samnakngān jathā ngān) EN: employment agency   FR: agence de l'emploi [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOYMENT    EH0 M P L OY1 M AH0 N T
EMPLOYMENT    AH0 M P L OY1 M AH0 N T
EMPLOYMENTS    EH0 M P L OY1 M AH0 N T S
EMPLOYMENTS    AH0 M P L OY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employment    (n) ˈɪmplˈɔɪmənt (i1 m p l oi1 m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
就业率[jiù yè lǜ, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, / ] employment rate, #22,566 [Add to Longdo]
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] employment as sex worker; prostitution [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
使用[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstellungsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
Arbeitsvertrag {m}employment contract [Add to Longdo]
Beschäftigung {f} | Beschäftigungen {pl}employment | employments [Add to Longdo]
Beschäftigungsindex {m}employment index [Add to Longdo]
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment [Add to Longdo]
Stellennachweis {m} | Stellennachweise {pl}employment agency | employment agencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei [Add to Longdo]
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P) [Add to Longdo]
ユニオンショップ制[ユニオンショップせい, yunionshoppu sei] (n) union shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
一季[いっき;ひとき, ikki ; hitoki] (n-adv,n-t) (1) one season; (2) (See 半季) one year (esp. as an Edo-period duration of employment) [Add to Longdo]
永久雇用[えいきゅうこよう, eikyuukoyou] (n) permanent employment [Add to Longdo]
縁故採用[えんこさいよう, enkosaiyou] (n,vs) employment of workers through (personal) connections; getting a job through one's personal connection [Add to Longdo]
黄犬契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union) [Add to Longdo]
完全雇用[かんぜんこよう, kanzenkoyou] (n) full employment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 employment
   n 1: the state of being employed or having a job; "they are
      looking for employment"; "he was in the employ of the city"
      [syn: {employment}, {employ}] [ant: {unemployment}]
   2: the occupation for which you are paid; "he is looking for
     employment"; "a lot of people are out of work" [syn:
     {employment}, {work}]
   3: the act of giving someone a job [syn: {employment},
     {engagement}]
   4: the act of using; "he warned against the use of narcotic
     drugs"; "skilled in the utilization of computers" [syn:
     {use}, {usage}, {utilization}, {utilisation}, {employment},
     {exercise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top