ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employer

EH0 M P L OY1 ER0   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employer-, *employer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employer[N] นายจ้าง, See also: ผู้ว่าจ้าง, ผู้จ้าง, คนจ้าง, Syn. boss, owner, manager

English-Thai: Nontri Dictionary
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employerนายจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employerนายจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employerนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employer's associationสมาคมนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employer's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
employers' dutiesหน้าที่ของนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employers' liabilityความรับผิดของนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employerนายจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employer attitude surveysการสำรวจทัศนคตินายจ้าง [TU Subject Heading]
Employer Status สถานภาพนายจ้าง
เป็นการจำแนกประชากรที่ทำงานตามสถานภาพ การทำงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นนายจ้างและลูกจ้าง [สิ่งแวดล้อม]
Employer-supported day careสถานดูแลเด็กที่นายจ้างจัดบริการ [TU Subject Heading]
Employers associationsสมาคมนายจ้าง [TU Subject Heading]
Employers organizationองค์การนายจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employers' liabilityความรับผิดของนายจ้าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, she's my employer. I'm what is known as "a paid companion. "หล่อนเป็นนายจ้างของฉันค่ะ จ้างฉันให้เป็นเพื่อนเเก้เหงา Rebecca (1940)
I'm a decent employer, but he takes advantage of me.แค่เขาใช้ประโยชน์จากฉัน Help! (1965)
Tonight, you may well feel obliged to my employer for the use of an alias.คืนนี้คุณอาจจะขอบคุณเจ้านายของผม สำหรับการใช้นามแฝงก็ได้ Clue (1985)
Why did you invite us here to meet your late employer?ทำไมคุณถึงเชิญเรามาที่นี่ เพื่อมาพบกันเจ้านายของคุณล่ะ? Clue (1985)
It was her employer, Miss Scarlet.มันเป็นนายจ้างของเธอ, คุณสการ์เล็ต Clue (1985)
You know I should probably tell my employer.รู้มั๊ย ผมควรจะบอกคนที่จ้างผม The Red Violin (1998)
Even if that person is my employerแม้ว่าคนนั้นก็คือคนที่จ้างผม GTO (1999)
You and I have the same employer.คุณกับผมเป็นลูกจ้างเหมือนกัน Resident Evil (2002)
So that gave us the whistleblower status that we needed in the state of Florida to file a whistleblower claim against our employer.นั่นจึงทำให้เรา มีสถานะเป็น whistle blower ตามกฎหมายของรัฐฟลอริดา เรามีสิทธิ์ฟ้องร้องนายจ้างตัวเอง The Corporation (2003)
No, I'm not a selfish employerฉันไม่ใช่นายจ้างที่เห็นแก่ตัวหรอกน่ะ Paris ei yeonin (2004)
You stole five cents from your employer last week.คุณขโมยเงิน 5 เซ็นต์ จากบริษัทของคุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Though apparently not your employer.เหอะ นายจ้างคุณไม่คิดอย่างนั้น Casino Royale (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employerAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
employerBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
employerEmployers sometimes exploit their workers.
employerHe had words with his employer and was fired.
employerHe related to his wife something interesting about his employer.
employerHe was zealous in satisfying his employer.
employerHis employer dismissed him yesterday.
employerHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
employerI prefer John's car to his employers one.
employerIt goes back, Personnel Officer Paula Grayson told us, to the way many employers used to pay their employees a hundred years ago.
employerMary was given a raise by her employer.
employerNo one dares to contradict his employer for fear of being fired.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
ผู้ว่าจ้าง[N] employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
นาย[N] employer, Syn. นายจ้าง, เจ้านาย, Ant. ลูกจ้าง, ขี้ข้า, บ่าว, Example: เขาไปหานายเพื่อเรียกร้องสวัสดิการที่ดีกว่าเดิม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ว่าจ้าง
นายจ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. เจ้านาย, นาย, Ant. ลูกจ้าง, Example: นายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้จ้างให้ผู้อื่นทำงานให้, ผู้จ้างทำการงาน
ประจำตำแหน่ง[ADJ] employer-provided, Example: เขาสั่งขบวนรถติดตามกลับที่ตั้งทั้งหมดเหลือไว้แต่เพียงรถประจำตำแหน่ง, Thai definition: ที่มีมาควบคู่กับตำแหน่ง เช่น รถประจำตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; apply   FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)
จัดจ้าง[v.] (jatjāng) EN: employ ; hire   FR: employer
นาย [n.] (nāi) EN: employer   FR: homme [m]
นายจ้าง[n.] (nāijāng) EN: employer ; boss   FR: employeur [m]
ผู้จ้าง[n.] (phūjāng) EN: employer ;boss   FR: employeur [m] ; employeuse [f] ; patron [m] ; patronne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOYER    EH0 M P L OY1 ER0
EMPLOYER    AH0 M P L OY1 ER0
EMPLOYERS    EH0 M P L OY1 ER0 Z
EMPLOYERS    AH0 M P L OY1 ER0 Z
EMPLOYER'S    EH0 M P L OY1 ER0 Z
EMPLOYER'S    AH0 M P L OY1 ER0 Z
EMPLOYERS'    EH0 M P L OY1 ER0 Z
EMPLOYERS'    AH0 M P L OY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employer    (n) ˈɪmplˈɔɪər (i1 m p l oi1 @ r)
employers    (n) ˈɪmplˈɔɪəz (i1 m p l oi1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雇主[gù zhǔ, ㄍㄨˋ ㄓㄨˇ, ] employer, #13,462 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitgeber {m}; Firma {f} | Arbeitgeber {pl}employer | employers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
求人者[きゅうじんしゃ, kyuujinsha] (n) employer; someone hunting for workers [Add to Longdo]
雇い主(P);雇主(P)[やといぬし(P);こしゅ(雇主), yatoinushi (P); koshu ( yatoinushi )] (n) employer; (P) [Add to Longdo]
雇用者;雇傭者[こようしゃ, koyousha] (n) (1) employee; (2) employer; person hiring others [Add to Longdo]
雇用主[こようぬし, koyounushi] (n) employer [Add to Longdo]
仕着せ;為着;仕着;四季施(ateji)[しきせ, shikise] (n) livery; servant's clothes provided by employers [Add to Longdo]
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift [Add to Longdo]
使用者[しようしゃ, shiyousha] (n) (1) user; consumer; (2) employer; (P) [Add to Longdo]
主家[しゅか;しゅけ, shuka ; shuke] (n) employer's house; master's house [Add to Longdo]
主従[しゅうじゅう;しゅじゅう, shuujuu ; shujuu] (n) master and servant; lord and retainer; employer and employee [Add to Longdo]
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  employer
      n 1: a person or firm that employs workers [ant: {employee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top