ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employee

EH0 M P L OY1 IY0   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employee-, *employee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employee[N] ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employee(เอมพลอย'อี,เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe

English-Thai: Nontri Dictionary
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employeeลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee associationสมาคมลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitudeทัศนคติของลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitude surveysการสำรวจทัศนคติลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee empowermentการให้อำนาจพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee health promotionการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee loyaltyความภักดีของพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee moraleขวัญในการทำงาน [TU Subject Heading]
Employee motivationแรงจูงใจในการทำงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
employee provident fundกสจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว Oh, God! (1977)
An employee of Ray's Music Exchange... must be present.ลูกจ้างของการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีแรย ต้องการจะอยู่ The Blues Brothers (1980)
Come on, Neil. You'll learn what it's like to fire an employee.เอาล่ะ เนล ที่นี้แกจะได้จะได้เรียนรู้วิธีไล่คนออก Dirty Dancing (1987)
I wonder if insanity is covered in the employee health plan?ผมสงสัยว่า ไอ้ความวิกลจริตเนี่ย! มันอยู่ในประกันสังคมด้วยหรือเปล่า? Mannequin (1987)
Yeah, it might just be your ID badge, but I try to capture the essence of every Prince employee.นั่น ก็จะเป็นบัตรพนักงานของเธอ ฉันพยายามจับภาพแล้วนะ เป็นของสำคัญสำหรับพนักงานทุกคนของปริ๊นซ์ Mannequin: On the Move (1991)
I want a major employee turnout at the airport tonight.ฉันต้องการพนักงานหลักๆ ไปที่สนามบินคืนนี้ Mannequin: On the Move (1991)
We'll just put it on his employee account.เราก็แค่ลงบัญชีไว้ในฐานข้อมูลพนักงานเท่านั้นเอง Mannequin: On the Move (1991)
civil employees, industrial workers and so on.ชุมชน เอ. พวกลูกจ้าง... คนงาน... Schindler's List (1993)
You're crowd control. I'll handle the employees.คุณกำลังควบคุมฝูงชน ฉันจะจัดการกับพนักงาน Pulp Fiction (1994)
Using terrorism and threats, it has stopped all airport and shipyard employees from working.การใช้ก่อการร้าย และภัยคุกคาม ได้หยุดทุกสนามบิน และท่าเรือจากการทำงาน Wild Reeds (1994)
I say we sample every employee within the perimeters intravenously.เรามีตัวอย่างเลือดของพนักงานทุกคน Gattaca (1997)
You treat her like an employee.- คุณทำกับผมอย่างกับเป็นลูกจ้าง American Beauty (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employeeAbility is the only factor considered in promoting employees.
employeeAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
employeeAmong our employees he's recognized as a towering figure.
employeeAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
employeeAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
employeeAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
employeeA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
employeeBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
employeeDiscard the old employee.
employeeDo you have any employees who speak Japanese?
employeeEmployees are required to wear uniforms.
employeeEmployees threatened a strike to protect worker benefits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับจ้าง[N] employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ
ลูกจ้าง[N] employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำการงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงชิงแรงงาน [v. exp.] (chūangching raēng-ngān) EN: poach employees   
การช่วงชิงแรงงาน [n. exp.] (kān chūangching raēng-ngān) EN: poaching employees   
การสรรหาบุคลากร[n. exp.] (kān sanhā bukkhalākøn) EN: employee recruitment   FR: recrutement de personnel [m]
ข้าราชการ[n.] (khārātchakān) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant   FR: fonctionnaire (de l'État) [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.)
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakān wisāman) EN: temporary government employee   FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid   FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)
คนงาน[n.] (khon-ngān) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee   FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
ไล่พนักงานออก[v. exp.] (lai phanak ngān øk) EN: dismiss an employee ; fire an employee   FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hand   FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m]
ลูกจ้างประจำ[n. exp.] (lūkjāng prajam) EN: permanent employee   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOYEE    EH0 M P L OY1 IY0
EMPLOYEE    AH0 M P L OY1 IY0
EMPLOYEES    EH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEES    AH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEE'S    EH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEE'S    AH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEES'    EH0 M P L OY1 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employee    (n) ˌɛmplɔɪˈiː (e2 m p l oi ii1)
employees    (n) ˌɛmplɔɪˈiːz (e2 m p l oi ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession, #8,739 [Add to Longdo]
雇员[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] employee, #12,664 [Add to Longdo]
雇員[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, ] employee; also written 僱員|雇员 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitnehmererfindung {f}employee invention [Add to Longdo]
Lohnnebenkosten {pl}employee on-costs [Add to Longdo]
Mitarbeiterbefragung {f}employee survey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャバクラ嬢[キャバクラじょう, kyabakura jou] (n) (See キャバクラ) female cabaret club employee [Add to Longdo]
キャバ嬢[キャバじょう, kyaba jou] (n) (See キャバクラ嬢) female cabaret club employee [Add to Longdo]
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei [Add to Longdo]
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses [Add to Longdo]
パートタイム[, pa-totaimu] (n) (See アルバイト・1) part time (esp. female part time employees); (P) [Add to Longdo]
パートタイム従業員[パートタイムじゅうぎょういん, pa-totaimu juugyouin] (n) part time employee [Add to Longdo]
フルタイム従業員[フルタイムじゅうぎょういん, furutaimu juugyouin] (n) full-time employee [Add to Longdo]
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee [Add to Longdo]
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  employee
      n 1: a worker who is hired to perform a job [ant: {employer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top