ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

employ

EH0 M P L OY1   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employ-, *employ*
English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employ[VT] ใช้, Syn. manipulate, operate, use
employ[VT] ว่าจ้าง, See also: จ้าง, จ้างงาน, Syn. hire
employee[N] ลูกจ้าง, See also: พนักงาน, Syn. laborer, worker
employer[N] นายจ้าง, See also: ผู้ว่าจ้าง, ผู้จ้าง, คนจ้าง, Syn. boss, owner, manager
employ at[PHRV] จ่ายค่าจ้างให้กับ
employ at[PHRV] จ่ายงานให้, Syn. employ in
employ in[PHRV] จ้างให้ทำงานใน, Syn. employ at
employ in[PHRV] ใช้เพื่อ
employ for[PHRV] จ้างให้ทำเพราะ
employ for[PHRV] จ้างให้ทำเพราะ, See also: จ้างให้ทำเนื่องจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
employ(เอมพลอย') vt. จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้,ใช้สอย,ใช้เวลา. -n. การจ้าง,การว่าจ้าง,การบริการ,อาชีพ., See also: employability n. ดูemploy employable adj. ดูemploy employer n. ดูemploy, Syn. engage
employee(เอมพลอย'อี,เอมพลอยอี') n. ลูกจ้าง, Syn. employe
employment(เอมพลอย'เมินทฺ) n. การจ้าง,การว่าจ้าง,ภาวะที่ถูกว่าจ้าง,อาชีพ,การงาน,ธุรกิจ,กิจกรรม, Syn. work
employment agencyสำนักงานจัดหางาน
unemployed(อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ,ตกงาน,ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ
unemployment(อันเอมพลอย'เมินทฺ) n. การไม่มีงานทำ,การตกงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
employ(vt) ใช้,จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้สอย
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
unemployed(adj) ว่างงาน,ตกงาน
unemployment(n) การว่างงาน,การตกงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employedผู้มีงานทำ, มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employed populationประชากรที่มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employeeลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employeeลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employerนายจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
employerนายจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employerนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employer's associationสมาคมนายจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
employer's liability insuranceการประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employeeลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee associationสมาคมลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitudeทัศนคติของลูกจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Employee attitude surveysการสำรวจทัศนคติลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee empowermentการให้อำนาจพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee health promotionการส่งเสริมสุขภาพลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employee loyaltyความภักดีของพนักงาน [TU Subject Heading]
Employee moraleขวัญในการทำงาน [TU Subject Heading]
Employee motivationแรงจูงใจในการทำงาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
employee provident fundกสจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, she's my employer. I'm what is known as "a paid companion. "หล่อนเป็นนายจ้างของฉันค่ะ จ้างฉันให้เป็นเพื่อนเเก้เหงา Rebecca (1940)
I'm a decent employer, but he takes advantage of me.แค่เขาใช้ประโยชน์จากฉัน Help! (1965)
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว Oh, God! (1977)
An employee of Ray's Music Exchange... must be present.ลูกจ้างของการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีแรย ต้องการจะอยู่ The Blues Brothers (1980)
You mean, you employ Mr. Baker as your attorney but you can't walk down the street with him?แปลว่า คุณจ้างคุณเบเกอร์เป็นทนาย แต่คุณก็เดินกับเขาไม่ได้ Gandhi (1982)
Tonight, you may well feel obliged to my employer for the use of an alias.คืนนี้คุณอาจจะขอบคุณเจ้านายของผม สำหรับการใช้นามแฝงก็ได้ Clue (1985)
Why did you invite us here to meet your late employer?ทำไมคุณถึงเชิญเรามาที่นี่ เพื่อมาพบกันเจ้านายของคุณล่ะ? Clue (1985)
I was once his butler, but it was not his untimely death this evening that brought my employment with him to an end.ผมเคยพ่อบ้านของเขา แต่มันมันไม่ใช่เพราะการตายเมื่อค่ำนี้ ที่นำการจ้างงานของผมกับเขาถึงจบลง Clue (1985)
It was her employer, Miss Scarlet.มันเป็นนายจ้างของเธอ, คุณสการ์เล็ต Clue (1985)
Come on, Neil. You'll learn what it's like to fire an employee.เอาล่ะ เนล ที่นี้แกจะได้จะได้เรียนรู้วิธีไล่คนออก Dirty Dancing (1987)
I wonder if insanity is covered in the employee health plan?ผมสงสัยว่า ไอ้ความวิกลจริตเนี่ย! มันอยู่ในประกันสังคมด้วยหรือเปล่า? Mannequin (1987)
Previous employment.ส่วนใหญ่ก็ตรงตามกฏ ถ้าคุณสงสัยอะไรก็มาหาผม Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employAbility is the only factor considered in promoting employees.
employA bulldozer was employed for leveling the lane.
employAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
employAmong our employees he's recognized as a towering figure.
employAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
employAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
employAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
employAs he was an honest man, I employed him.
employAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
employA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
employBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
employDiscard the old employee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จัดจ้าง[V] employ, See also: hire, Syn. จ้าง, Example: นักศึกษาภาคพิเศษจำเป็นต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษาในอัตราสูงกว่าภาคปกติ เพราะมหาวิทยาลัยต้องจัดจ้างอาจารย์พิเศษ, Thai definition: จ้างอย่างมีระเบียบแบบแผน (ใช้อย่างเป็นทางการ)
จ้างวาน[V] hire, See also: employ, Syn. จ้าง, ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย, Thai definition: ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้
ผู้จ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
ผู้รับจ้าง[N] employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ
ลูกจ้าง[N] employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำการงาน
ว่าจ้าง[V] hire, See also: employ, engage, Syn. จ้าง, Example: ผู้เสียผลประโยชน์ว่าจ้างมือปืนมาสังหารผู้ตายเพราะถูกผู้ตายหักหลัง, Thai definition: ตกลงให้ทำงานโดยให้ค่าตอบแทน
อาศัย[V] use, See also: employ, Syn. พึ่ง, Example: ขบวนรถไฟต้องอาศัยรถจักรทำหน้าที่ฉุดลากรถคันอื่นๆ ที่พ่วงอยู่ให้เคลื่อนที่ไปขบวน, Notes: (สันสกฤต)
ผู้ว่าจ้าง[N] employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
อุปโยค[N] utilization, See also: employment, Syn. การใช้สอย, การทำให้เกิดประโยชน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุงาน[v. exp.] (banju ngān) EN: employ permanently   
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; apply   FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ช่วงชิงแรงงาน [v. exp.] (chūangching raēng-ngān) EN: poach employees   
จำนวนพนักงาน[n. exp.] (jamnūan phanakngān) FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
จ้างวาน[v. exp.] (jāng wān) EN: hire ; employ   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOY    EH0 M P L OY1
EMPLOY    AH0 M P L OY1
EMPLOYS    AH0 M P L OY1 Z
EMPLOYS    EH0 M P L OY1 Z
EMPLOYEE    AH0 M P L OY1 IY0
EMPLOYER    EH0 M P L OY1 ER0
EMPLOYEE    EH0 M P L OY1 IY0
EMPLOYED    AH0 M P L OY1 D
EMPLOYED    EH0 M P L OY1 D
EMPLOYER    AH0 M P L OY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employ    (v) ˈɪmplˈɔɪ (i1 m p l oi1)
employs    (v) ˈɪmplˈɔɪz (i1 m p l oi1 z)
employed    (v) ˈɪmplˈɔɪd (i1 m p l oi1 d)
employee    (n) ˌɛmplɔɪˈiː (e2 m p l oi ii1)
employer    (n) ˈɪmplˈɔɪər (i1 m p l oi1 @ r)
employees    (n) ˌɛmplɔɪˈiːz (e2 m p l oi ii1 z)
employers    (n) ˈɪmplˈɔɪəz (i1 m p l oi1 @ z)
employing    (v) ˈɪmplˈɔɪɪŋ (i1 m p l oi1 i ng)
employable    (j) ˈɪmplˈɔɪəbl (i1 m p l oi1 @ b l)
employment    (n) ˈɪmplˈɔɪmənt (i1 m p l oi1 m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession, #8,739 [Add to Longdo]
雇员[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] employee, #12,664 [Add to Longdo]
雇佣[gù yōng, ㄍㄨˋ ㄩㄥ, / ] employ; hire, #13,198 [Add to Longdo]
雇主[gù zhǔ, ㄍㄨˋ ㄓㄨˇ, ] employer, #13,462 [Add to Longdo]
就业率[jiù yè lǜ, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, / ] employment rate, #22,566 [Add to Longdo]
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best, #47,032 [Add to Longdo]
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才 [Add to Longdo]
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] employment as sex worker; prostitution [Add to Longdo]
雇員[gù yuán, ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ, ] employee; also written 僱員|雇员 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training) [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
オーバードクター[, o-ba-dokuta-] (n) unemployed person with a PhD (wasei [Add to Longdo]
キャバクラ嬢[キャバクラじょう, kyabakura jou] (n) (See キャバクラ) female cabaret club employee [Add to Longdo]
キャバ嬢[キャバじょう, kyaba jou] (n) (See キャバクラ嬢) female cabaret club employee [Add to Longdo]
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P) [Add to Longdo]
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members) [Add to Longdo]
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei [Add to Longdo]
ハンドキャリアー[, handokyaria-] (n) employee of a messenger or delivery service (wasei [Add to Longdo]
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 employ
   n 1: the state of being employed or having a job; "they are
      looking for employment"; "he was in the employ of the city"
      [syn: {employment}, {employ}] [ant: {unemployment}]
   v 1: put into service; make work or employ for a particular
      purpose or for its inherent or natural purpose; "use your
      head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't use this
      tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was
      applied to many projects"; "How do you utilize this tool?";
      "I apply this rule to get good results"; "use the plastic
      bags to store the food"; "He doesn't know how to use a
      computer" [syn: {use}, {utilize}, {utilise}, {apply},
      {employ}]
   2: engage or hire for work; "They hired two new secretaries in
     the department"; "How many people has she employed?" [syn:
     {hire}, {engage}, {employ}] [ant: {can}, {dismiss},
     {displace}, {fire}, {force out}, {give notice}, {give the
     axe}, {give the sack}, {sack}, {send away}, {terminate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top