ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emplane

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emplane-, *emplane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emplane[VT] ขึ้นเครื่องบิน, See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. enplane
emplane[VI] ขึ้นเครื่องบิน, See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. enplane

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emplane(เอมเพลน') vi. นั่งเครื่องบิน,ขึ้นเครื่องบิน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emplane    (v) ˈɛmplˈɛɪn (e1 m p l ei1 n)
emplaned    (v) ˈɛmplˈɛɪnd (e1 m p l ei1 n d)
emplanes    (v) ˈɛmplˈɛɪnz (e1 m p l ei1 n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emplane
      v 1: board a plane [syn: {emplane}, {enplane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top