ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emplacement

EH0 M P L EY1 S M AH0 N T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emplacement-, *emplacement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emplacement[N] การจัดวางสิ่งต่างๆ, Syn. location, position, site
emplacement[N] ตำแหน่งที่จัดไว้ตั้งปืนใหญ่, Syn. banquette, barbette

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emplacementn. ที่ตั้งปืนใหญ่,แท่นปืน,การวางแถว,การวางเข้าที่,การจัดวาง, Syn. position

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ Spies Like Us (1985)
I intend to go down there and seize control of that emplacement, alone if I have to.ฉันจะไปยึดอำนาจควบคุมการยิง ตามลำพัง ถ้าจำเป็น Spies Like Us (1985)
Look at that giant wall with all the gun emplacements.ดูที่กำแพงยักษ์พร้อมด้วยปืนประจำการนั่นสิ Landing at Point Rain (2009)
Anakin, you'll need to take a small squad through the shield, as close as you can get to their gun emplacements.อนาคิน เจ้านำทหารหมู่เล็กๆ ผ่านเกราะเข้าไป เข้าไปใกล้ปืนใหญ่ของพวกมัน ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Landing at Point Rain (2009)
Focus your fire on the gun emplacements here and here...ให้ระดมยิงไปที่ป้อมปืน ตรงนี้และตรงนี้... Weapons Factory (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยนตัวผู้เล่น[n. exp.] (kān plīentūa phūlēn) FR: remplacement d'un joueur [m]
สถานที่อยู่[n.] (sathānthī yū) EN: location ; habitation   FR: localisation [f] ; emplacement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLACEMENT    EH0 M P L EY1 S M AH0 N T
EMPLACEMENTS    EH0 M P L EY1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emplacement    (n) ˈɪmplˈɛɪsmənt (i1 m p l ei1 s m @ n t)
emplacements    (n) ˈɪmplˈɛɪsmənts (i1 m p l ei1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
銃座[じゅうざ, juuza] (n) emplacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emplacement
   n 1: military installation consisting of a prepared position for
      siting a weapon
   2: the act of putting something in a certain place [syn:
     {placement}, {location}, {locating}, {position},
     {positioning}, {emplacement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top