ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empiricism

EH0 M P IH1 R AH0 S IH2 Z AH0 M   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empiricism-, *empiricism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empiricism[N] การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้, See also: การกระทำสิ่งต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์
empiricism[N] ความเชื่อว่าความรู้มาจากประสบการณ์, Syn. experientialism, induction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empiricismประสบการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricism, logicalประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจักษนิยม[N] empiricism, Syn. ประสบการณ์นิยม
ประสบการณ์นิยม[N] empiricism, Syn. ประจักษนิยม, Example: จิตวิทยาที่เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยมและประสบการณ์นิยม, Thai definition: การแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจักษนิยม[n.] (prajaksaniyom) EN: empiricism   
ประสบการณ์นิยม[n.] (prasopkānniyom) EN: empiricism   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPIRICISM    EH0 M P IH1 R AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empiricism    (n) ˈɪmpˈɪrɪsɪzəm (i1 m p i1 r i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经验主义[jīng yàn zhǔ yì, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] empiricism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス経験論[イギリスけいけんろん, igirisu keikenron] (n) British empiricism [Add to Longdo]
経験主義[けいけんしゅぎ, keikenshugi] (n,adj-no) (1) (See 経験論) empiricism; (2) judging things from personal experience [Add to Longdo]
経験論[けいけんろん, keikenron] (n) empiricism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empiricism
   n 1: (philosophy) the doctrine that knowledge derives from
      experience [syn: {empiricism}, {empiricist philosophy},
      {sensationalism}]
   2: the application of empirical methods in any art or science
   3: medical practice and advice based on observation and
     experience in ignorance of scientific findings [syn:
     {quackery}, {empiricism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top