ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empiric

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empiric-, *empiric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empirical[ADJ] ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี, See also: เชิงประจักษ์, Syn. experiental, observation
empiricism[N] การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้, See also: การกระทำสิ่งต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์
empiricism[N] ความเชื่อว่าความรู้มาจากประสบการณ์, Syn. experientialism, induction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
empirical(เอมพี'ริเคิล) adj. ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองหรือการสังเกต (โดยไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎี), See also: empiricalness n. ดูempirical

English-Thai: Nontri Dictionary
empirical(adj) เกี่ยวกับการทดลอง,ชัดเจน,โดยอาศัยการสังเกต,ซึ่งได้จากประสบการณ์คี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empiricalเชิงประจักษ์, เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical apperceptionประจักษวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical knowledgeความรู้เชิงประจักษ์, ความรู้เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical methodระเบียบวิธีเชิงประสบการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empirical truthความจริงเชิงประจักษ์, ความจริงเชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricismประสบการณ์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empiricismประสบการณ์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empiricism, logicalประสบการณ์นิยมเชิงตรรก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empiricalสูตรเอมไพริคอล [การแพทย์]
empirical formulaสูตรเอมพิริคัล, สูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ  เช่น CH2O เป็นสูตรอย่างง่ายของ C6H12O6 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
empirical lawกฏเอมพิริคัล, กฏที่ได้จากการวัด การสังเกตหรือการทดลอง โดยไม่อาศัยทฤษฎีใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Empiricismประสบการณ์นิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be empirical. Look.คือเชิงประจักษ์ มอง Yellow Submarine (1968)
As a scientist I rely on empirical evidence, and in this matter I don't believe that there's data either way.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ฉันพึ่งพาหลักฐานเชิง ประจักษ์และในเรื่องนี้ ฉันไม่เชื่อว่ามีข้อมูลทางใดทางหนึ่ง Contact (1997)
-This is not empirical.- ก็ผลจากการทดลองนี่ Primer (2004)
There's virtually no empirical proof.ไม่มีหลักฐานเชิงประจักมายืนยัน The Da Vinci Code (2006)
So there's no way to empirically prove that I am related to her.ฉะนั้น ไม่มีหลักฐานจะพิสูจน์ได้ว่าฉันกับเธอเกี่ยวข้องกัน The Da Vinci Code (2006)
Empirically, it's good institution and quality of government that will allow third world countries to benefit and harvest the fruits of globalization.อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์, มันคือการมีสถาบันที่ดี และมีรัฐบาลที่มีคุณภาพ ที่ทำให้ประเทศโลกที่สาม ได้รับผลประโยชน์ และเก็บเกี่ยวผลได้ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์. The Visitor (2007)
Listen, we have to deal with hard, empirical evidence and facts.ฟังน่ะ เรายากมากที่จะรับมือ กับการทดลองนี้ และความจริง เราไม่สามารถ... The Fourth Kind (2009)
LOOKS LIKE SHE WAS COMPILING EMPIRICAL DATA ABOUT HOMICIDE TRENDS IN CLEVELAND.ข้อมูลเกี่ยวกับฆาตกรรมที่เกิดขึ้นระยะนี้ในคลิฟแลนด์ Zoe's Reprise (2009)
It's about collecting empirical evidence and until we can prove empirically that we were the cause,ต้องรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ จนกว่าเราพิสูจน์มันได้ด้วย การทดลองว่าเราเป็นสาเหตุจริง... A561984 (2009)
Children are not rigorous when it comes to empirical inquiry.เด็กๆ ไม่ได้อยากรู้อยากเห็น อย่างจริงจัง ตอนที่ต้องตรวจสอบ ข้อมูลเชิงประจักษ์ The Body and the Bounty (2010)
the empirically provable answer to the question "who's the boss?" is...คำตอบที่สามารถพิสูจน์ได้ผ่านการสังเกต ของคำถาม "ใครคือบอส?" จึงเป็น... Competitive Wine Tasting (2011)
There is absolutely no empirical evidence... that ghosts or spirits or the human soul exists.ช่วงเวลานั้น มันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าผี วิญญาณ The Ghost in the Machine (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจักษนิยม[N] empiricism, Syn. ประสบการณ์นิยม
ประสบการณ์นิยม[N] empiricism, Syn. ประจักษนิยม, Example: จิตวิทยาที่เขาเรียนเป็นแนวพฤติกรรมนิยมและประสบการณ์นิยม, Thai definition: การแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสังเกต การทดลอง และวิธีอุปนัย
เชิงประจักษ์[ADJ] empirical

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจักษนิยม[n.] (prajaksaniyom) EN: empiricism   
ประสบการณ์นิยม[n.] (prasopkānniyom) EN: empiricism   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPIRICAL    EH2 M P IH1 R IH0 K AH0 L
EMPIRICISM    EH0 M P IH1 R AH0 S IH2 Z AH0 M
EMPIRICIST    EH0 M P IH1 R AH0 S AH0 S T
EMPIRICALLY    EH0 M P IH1 R IH0 K AH0 L IY0
EMPIRICALLY    EH0 M P IH1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empiric    (j) ˈɪmpˈɪrɪk (i1 m p i1 r i k)
empirical    (j) ˈɪmpˈɪrɪkl (i1 m p i1 r i k l)
empiricism    (n) ˈɪmpˈɪrɪsɪzəm (i1 m p i1 r i s i z @ m)
empiricist    (n) ˈɪmpˈɪrɪsɪst (i1 m p i1 r i s i s t)
empirically    (a) ˈɪmpˈɪrɪkliː (i1 m p i1 r i k l ii)
empiricists    (n) ˈɪmpˈɪrɪsɪsts (i1 m p i1 r i s i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经验主义[jīng yàn zhǔ yì, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] empiricism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス経験論[イギリスけいけんろん, igirisu keikenron] (n) British empiricism [Add to Longdo]
経験科学[けいけんかがく, keikenkagaku] (n) empirical science [Add to Longdo]
経験主義[けいけんしゅぎ, keikenshugi] (n,adj-no) (1) (See 経験論) empiricism; (2) judging things from personal experience [Add to Longdo]
経験論[けいけんろん, keikenron] (n) empiricism [Add to Longdo]
実験科学[じっけんかがく, jikkenkagaku] (n) empirical science [Add to Longdo]
実験式[じっけんしき, jikkenshiki] (n) empirical formula [Add to Longdo]
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] (adj-na) empirical; positive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実証的[じっしょうてき, jisshouteki] empirical (an), positive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empiric
   adj 1: relying on medical quackery; "empiric treatment" [syn:
       {empiric}, {empirical}]
   2: derived from experiment and observation rather than theory;
     "an empirical basis for an ethical theory"; "empirical laws";
     "empirical data"; "an empirical treatment of a disease about
     which little is known" [syn: {empirical}, {empiric}] [ant:
     {theoretic}, {theoretical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top