ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emphysema

EH2 M F AH0 Z IY1 M AH0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emphysema-, *emphysema*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emphysema[N] อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emphysema(เอมฟิซี'มะ) n. ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, See also: emphysematous adj.
pulmonary emphysemaถุงลมโป่งพอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emphysemaภาวะมีอากาศในเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emphysema, subcutaneous; pneumodermaภาวะใต้หนังมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emphysematous abscess; abscess, tympaniticฝีมีลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emphysemaหนองในช่องปอด,เอมฟีซีมา,ภาวะพองลม,เอ็มฟีย์ซีมา,โรคถุงลมพอง,คาร์บอนไดออกไซด์คั่งในถุงลม,ถุงลมโป่งพอง,โรคถุงลมโป่งพองในปอด,ถุงลมปอดโป่งพอง,ปอดพอง,โรคถุงลมปอดโป่งพอง,ถุงลมพอง,เนื้อพองลม,โรคปอดพอง [การแพทย์]
emphysemaโรคถุงลมโป่งพอง, โรคที่เกิดจากปอดเสียสมบัติในการยืดหยุ่นตัว และผนังอัลวีโอลัสในปอดถูกทำลายขาดทะลุถึงกัน ทำให้ระบบการหายใจผิดปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Emphysema, Centriacinarถุงลมโป่งพองชนิดเซนตริอซินาร์ [การแพทย์]
Emphysema, Distal Acinarถุงลมโป่งพองชนิดดิสตัลอซินาร์ [การแพทย์]
Emphysema, Interstitialอินเตอร์สติเชียลเอมฟัยซีมา [การแพทย์]
Emphysema, Mixed and Unclassifiedถุงลมโป่งพองชนิดผสมและจำแนกไม่ได้ [การแพทย์]
Emphysema, Paracicatricalถุงลมโป่งพองชนิดไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Emphysema, Subcutaneousมีลมในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง,ลมใต้ผิวหนัง,ลมในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง,อากาศรั่วเข้าใต้ผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sheriff he had some sort of thing on him like a oxygen tanks for emphysema or something.นายอำเภอครับ เขาพกของบางอย่าง มาด้วย คล้ายกับ.. ถังออกซิเจนสำหรับคนป่วยหรืออะไรนี่ล่ะครับ No Country for Old Men (2007)
Emphysema.ถุงลมโป่งพอง The Eyes Have It (2009)
It's emphysema.โรคถุงลมโป่งพอง The Floating Anniversary (2009)
It's the dog? The dog has emphysema?หมาเหรอ หมาเหรอที่ถุงลมโป่งพอง The Floating Anniversary (2009)
It's the emphysema. I know.- โรคถุงลมโป่งพองค่ะ You Don't Know Jack (2010)
And his lungs locked up. That happens with emphysema. Then why would Dr. Kevorkianแล้วปอดเค้าก็ถูกปิด ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง You Don't Know Jack (2010)
Emphysema, asthma, bronchitis.โรคปอดเรื้อรัง โรคหืด,โรคหลอดลมอักเสบ Lost (2010)
It's the only way I can get my emphysema meds.มันเป็นวิธีเดียว ที่ฉันจะได้ยารักษาโรถถุงลมโป่งพอง Home (2010)
I'm cutting out the middleman. Too bad about your emphysema.ฉันกำลังตัด คนกลางออก แย่นะ เกี่ยวกับโรค ถุงลมโป่งพอง Revelation Zero: Part 1 (2010)
I'm giving him emphysema.ฉันทำมันเป็นถุงลมโป่งพอง The Agreement Dissection (2011)
Now he has emphysema, but still smokes.ตอนนี้เขามีถุงลมโป่งพอง, แต่ยังคงสูบบุหรี่. Paranoia (2013)
Haven't been feeling well lately. Emphysema.ช่วงนี้เธออาการไม่ค่อยดี เป็นโรคถุงลมโป่งพองน่ะ You're No Good (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุงลมโป่งพอง[n. exp.] (thunglom pōng phøng) EN: emphysema   FR: emphysème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPHYSEMA    EH2 M F AH0 Z IY1 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emphysema    (n) ˈɛmfəsˈiːmə (e1 m f @ s ii1 m @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肺气肿[fèi qì zhǒng, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] emphysema, #38,637 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気腫[きしゅ, kishu] (n) emphysema [Add to Longdo]
肺気腫[はいきしゅ, haikishu] (n) pulmonary emphysema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emphysema
   n 1: an abnormal condition of the lungs marked by decreased
      respiratory function; associated with smoking or chronic
      bronchitis or old age [syn: {emphysema}, {pulmonary
      emphysema}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top