ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emphatical

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emphatical-, *emphatical*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emphatical(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Robert denies the accusation most emphatically, sir.เเต่โรเบิร์ตปฏิเสธเสียงเเข็งครับ Rebecca (1940)
ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง Spies Like Us (1985)
Louis Tobin has asked me to emphatically restate that no other member of his family has been indicted, or even was aware of his fraud.หลุยส์ โทบิน ได้ขอใ้ห้ผมออกมา แถลงการณ์ย้ำใ้ห้ชัดเจน ว่าไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวรู้เห็น หรือตระหนักต่อการฉ้อฉลของเขา Your Secrets Are Safe (2010)
I find it anomalous that you would leave her since you believe so emphatically in the mythic powers of love.- ฉันรู้สึกว่ามันต่างไปจากที่เคยๆ คุณทิ้งเธอมา อาจเป็นเพราะ คุณมีความรู้สึก ว่ามันช่างว่างเปล่า ในปฏิหาริย์แห่งรัก The Couple in the Cave (2010)
That it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is...เน้นว่ามันคือขอบเขตหน้าที่ ของหน่วยงานทางกฏหมาย ที่จะบอกว่ากฏหมายนั้น Taking Account (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emphaticalBut this claim is emphatically not the one that Dennett is making.
emphaticalThey clamored emphatically against the nuclear tests.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กึกก้อง[adv.] (keukkøng) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPHATICALLY    EH0 M F AE1 T IH0 K L IY0
EMPHATICALLY    EH0 M F AE1 T IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emphatically    (a) ˈɪmfˈætɪkliː (i1 m f a1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it [Add to Longdo]
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice [Add to Longdo]
打ち始める[うちはじめる, uchihajimeru] (v1) to begin (emphatically); to launch; to embark on [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top