ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emphatic

EH0 M F AE1 T IH0 K   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emphatic-, *emphatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emphatic[ADJ] พูด, คิด, กระทำด้วยการเน้นหนัก, Syn. emphasized

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emphatic(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic
emphatical(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic

English-Thai: Nontri Dictionary
emphatic(adj) ซึ่งย้ำ,ซึ่งเน้น,สำคัญ,หนักแน่น,เด่นชัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Robert denies the accusation most emphatically, sir.เเต่โรเบิร์ตปฏิเสธเสียงเเข็งครับ Rebecca (1940)
ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง Spies Like Us (1985)
Louis Tobin has asked me to emphatically restate that no other member of his family has been indicted, or even was aware of his fraud.หลุยส์ โทบิน ได้ขอใ้ห้ผมออกมา แถลงการณ์ย้ำใ้ห้ชัดเจน ว่าไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวรู้เห็น หรือตระหนักต่อการฉ้อฉลของเขา Your Secrets Are Safe (2010)
I find it anomalous that you would leave her since you believe so emphatically in the mythic powers of love.- ฉันรู้สึกว่ามันต่างไปจากที่เคยๆ คุณทิ้งเธอมา อาจเป็นเพราะ คุณมีความรู้สึก ว่ามันช่างว่างเปล่า ในปฏิหาริย์แห่งรัก The Couple in the Cave (2010)
He was just so emphatic about me keeping quiet.เขามันเป็นพวกชอบเน้น ให้ฉันคอยเงียบไว้น่ะ The Greater Good (2010)
That it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is...เน้นว่ามันคือขอบเขตหน้าที่ ของหน่วยงานทางกฏหมาย ที่จะบอกว่ากฏหมายนั้น Taking Account (2011)
She said the bitch is his. That's pretty emphatic.เธอบอกว่าสุนัขเป็นของเขา ที่เน้นสวย A Haunted House 2 (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emphaticBut this claim is emphatically not the one that Dennett is making.
emphaticI have pretty much forgotten the emphatic constructions.
emphaticThey clamored emphatically against the nuclear tests.
emphaticWe won an emphatic victory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กึกก้อง[adv.] (keukkøng) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically   
ซิ[X] (si) EN: [imperative/emphatic particle]   FR: [particule impérative ou d'insistance]
สิ[X] (si) EN: [softened imperative, emphatic word]   FR: [indicateur de l'impératif attenué ou particule utilisée pour renforcer une réponse]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPHATIC    EH0 M F AE1 T IH0 K
EMPHATICALLY    EH0 M F AE1 T IH0 K L IY0
EMPHATICALLY    EH0 M F AE1 T IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emphatic    (j) ˈɪmfˈætɪk (i1 m f a1 t i k)
emphatically    (a) ˈɪmfˈætɪkliː (i1 m f a1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it [Add to Longdo]
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.) [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically) [Add to Longdo]
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[, tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly [Add to Longdo]
でもって[, demotte] (prt) (uk) (more emphatic than で) (See で・3) indicates means of action; cause of effect; by [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emphatic
   adj 1: spoken with emphasis; "an emphatic word" [syn:
       {emphatic}, {emphasized}, {emphasised}]
   2: sudden and strong; "an emphatic no" [syn: {emphatic},
     {exclamatory}]
   3: forceful and definite in expression or action; "the document
     contained a particularly emphatic guarantee of religious
     liberty" [syn: {emphatic}, {forceful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top