ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emphasis

EH1 M F AH0 S IH2 S   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emphasis-, *emphasis*, emphasi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emphasis[N] การเน้นย้ำ, Syn. accent, stress, weight
emphasis[N] ความสำคัญ, Syn. importance, significance, stress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emphasis(เอม'ฟะซิส) n. การเน้น,ความสำคัญ,สิ่งที่มีความสำคัญ,การเน้น คำ,ความเข้มข้น,ความ
emphasise(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ

English-Thai: Nontri Dictionary
emphasis(n) การย้ำ,การเน้น,การให้น้ำหนัก,ความสำคัญ,ความหนักแน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emphasisการเน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emphasis (Linguistics)การเน้นข้อความ (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a Ph.D. from Berkeley in women's studies... emphasis in the history of combat... and last year, I single-handedly organized... the march for Lesbians Against Drunk Driving.ฉันจบ ป.เอกจากเบิร์คเลย์ ด้านสตรีศึกษา ชำนาญพิเศษเรื่องประวัติการต่อสู้ และปีที่แล้ว ฉันจัดเดินขบวน Legally Blonde (2001)
And hopefully, if this works out, I'll be able to emphasise that quality even more.ผมหวังว่ารูปจะออกมาดี แล้วก็ดูหนักแน่นหน่อย Hope Springs (2003)
... tworollsof parchment on the werewolf, with emphasis...ฉันต้องการรายงาน 12 แผ่นสำหรับหัวข้อเรื่องมนุษย์หมาป่า Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Emphasis not on the minor.และก็ไม่ได้เน้นย้ำตรงคำว่า เล็กๆด้วย The Ghost Network (2008)
- She said, "It was good." Emphasis on the "good."- เธอบอกว่า "มัน... ดีมาก" เน้นที่คำว่า "ดี" น่ะ 500 Days of Summer (2009)
Emphasis on the word "laid."โดยเฉพาะเรื่อง\"แบบนั้น\" ใช่มั้ย Connect! Connect! (2009)
Emphasis on old.ย้ำตรงคำว่าแก่ Lost Boys (2009)
Suburbanites tend to put too much emphasis on their outward accomplishments.คนย่านชานเมืองมีความโน้มเอียง ให้ความสำคัญมาก กับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่เห็นได้ชัด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
With an emphasis in canine psychology.- ใช่แล้ว เน้นเรีียนวิชาเกี่ยวกับ จิตวิทยาการฝึกสุนัข Bad Blood (2010)
Emphasis on "kind of."ช่วยเน้น \"คู่รัก\" Disciple (2010)
I have a nursing degree with an emphasis on infant/toddler growth and development.ฉันเป็นนางพยาบาลดูแลเด็กเล็กมาก่อน และให้ความสำคัญ ในเด็กแรกเกิด วัยหัดเดิน การพัฒนาของการเจริญเติบโต Practically Perfect (2010)
How many times have I told you, with emphasis, to recycle...ผมบอกคุณกี่ครั้งกันให้แยก... .... Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emphasisEmphasise the message in that paragraph.
emphasisFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
emphasisGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
emphasisHe placed emphasis on the importance of education.
emphasisHe put emphasis on the importance of the exercise.
emphasisHe put emphasis on the necessary of immediate action.
emphasisHe put great emphasis on spoken English.
emphasisHe put great emphasis on this point.
emphasisHe put special emphasis on the problem.
emphasisHe put too much emphasis on the matter.
emphasisI would like to put special emphasis on the concept that social ecology is the second school of contemporary environmentalism.
emphasisOur English teacher put emphasis on pronunciation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำคัญ[N] importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
การตอกย้ำ[N] emphasis, See also: repeat, stress, Example: การตอกย้ำในสิ่งที่ผ่านไปแล้วทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกหมดกำลังใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดเน้น[n. exp.] (jut nēn) EN: main stress ; main emphasis   
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
ซะ[n.] (sa) EN: [a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command]   
ซะอีก[X] (sa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected]   
เสีย[X] (sīa) EN: [a word placed after a verb or at the end of a sentence to add emphasis or indicate a command]   
เสียอีก[X] (sīa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected]   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPHASIS    EH1 M F AH0 S IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emphasis    (n) ˈɛmfəsɪs (e1 m f @ s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重点[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] emphasis; focal point, #635 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonung {f}; Gewichtung {f} | Betonungen {pl}emphasis | emphases [Add to Longdo]
Nachdruck {m} | mit allem Nachdruckemphasis | with every emphasis [Add to Longdo]
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte {pl}emphasis | emphases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis) [Add to Longdo]
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
ぞい;ぞえ;ぜえ[, zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.) [Add to Longdo]
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P) [Add to Longdo]
わね[, wane] (exp) (fem) (See わ,ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emphasis
   n 1: special importance or significance; "the red light gave the
      central figure increased emphasis"; "the room was decorated
      in shades of grey with distinctive red accents" [syn:
      {emphasis}, {accent}]
   2: intensity or forcefulness of expression; "the vehemence of
     his denial"; "his emphasis on civil rights" [syn:
     {vehemence}, {emphasis}]
   3: special and significant stress by means of position or
     repetition e.g.
   4: the relative prominence of a syllable or musical note
     (especially with regard to stress or pitch); "he put the
     stress on the wrong syllable" [syn: {stress}, {emphasis},
     {accent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top